Ուսանողին.

Ուսանողական գիտական ​​ընկերություն

Положение о студенческом совете

Положение о стунденческом научном обществе

Ուսանողների աջակցության ծառայություններ

Դասացուցակ

 

Բովանդակություն.

Կրթություն:

Համալսարանի տարբեր ֆակուլտետներում օտարերկրացիների կրթությունը կազմակերպվում է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով: Ուսուցումն անցկացվում է առկա և հեռակա ձևաչափով։ Որպես կանոն, ուսումնական տարին սկսվում է սեպտեմբերի 1-ից և ներառում է 2 կիսամյակ՝ համապատասխանաբար 20-22 շաբաթ տեւողությամբ։ Օտարերկրացիների կրթությունը համալսարանում իրականացվում է բարձրագույն բժշկական կրթության պետական​​միջազգային չափանիշներին համապատասխան: Սա կարգավորվում է «Կրթության մասին», «Բարձրագույն հետբուհական մասնագիտական​​կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, Բոլոնիայի գործընթացի հիմնական դրույթներին համահունչ։ Դասընթացները չափվում են կրեդիտներով, ուսման մեկ տարին համարժեք է ուսանողի 1800 ժամ ծանրաբեռնվածության և համապատասխանում է 60 կրեդիտի։ Կրեդիտային համակարգը համեմատելի է Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգի (ECTS) հետ: Ուսման ընթացքում ուսանողները սովորում են ինչպես տեսական, այնպես էլ կլինիկական առարկաներ։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում տարբեր կլինիկաներում և Համալսարանի սիմուլյացիոն կենտրոնում ուսանողների կողմից գործնական հմտությունների ձեռքբերմանը: Դասընթացների ժամանակ լայնորեն կիրառվում են ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաները։ Համալսարանը աջակցում է ուսանողների ինտեգրմանը բուհի ուսանողական միջավայրին, ստեղծում է միջազգային հաղորդակցության հանդուրժող և բարեկամական մթնոլորտ: Օտարերկրյա ուսանողները ակտիվորեն մասնակցում են գիտակրթական, մշակութային և այլ միջոցառումներին: Համալսարանը աջակցում է օտարերկրյա ուսանողների կողմից ազգային և կրոնական տոներին նվիրված հանդիսությունների կազմակերպմանը։ Օտարերկրացիների կրթությամբ զբաղվող դեկանատն իրականացնում է ուսումնական, մեթոդական, գիտական, կազմակերպչական և այլ աշխատանքներ, համակարգում է ամենօրյա աշխատանքը ուսանողների հետ:

Վիզաների տրամադրում.

Սովորելու հրավիրված օտարերկրյա դիմորդների ժամանման թույլտվություն ստանալու համար համալսարանը դիմում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն։ Թույլտվություն ստանալուց հետո դիմորդը կարող է վիզա ստանալ իր երկրում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը։ Դեսպանատունը ուսանողին տալիս է մեկանգամյա ուսանողական վիզա: Եթե ​​դիմողի երկրում ՀՀ դեսպանություն չկա, ապա դիմորդը կարող է վիզա ստանալ այլ երկրում։

Այս մասին տեղեկատվություն կարելի է ստանալ Համալսարանից։

Հայաստանում ուսանողին տրվում է ժամանակավոր կացության կարգավիճակ 1 տարի ժամկետով։ Ուսանողների ծնողների և հարազատների համար Հայաստան մուտքի թույլտվությունն իրականացվում է ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության միջոցով։

ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ.

1.    ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՆՈՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.

Կրեդիտային համակարգը լայնորեն կիրառվում է եվրոպական երկրներում, հատկապես վերջին տասնամյակում, Եվրոպական կրեդիտների փոխանցման համակարգի (ECTS) ստեղծման արդյունքում։ Յուրաքանչյուր դասընթացին տրվում է համապատասխան կրեդիտ: Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման համաեվրոպական միասնական համակարգի համաձայն՝ մեկ ուսումնական տարվա համար ուսանողի ուսումնական լրիվ ծանրաբեռնվածությունը գնահատվում է 60 ECTS կրեդիտ, իսկ 5 տարվա կրեդիտների ընդհանուր գումարը՝ 300 ECTS: Այն նախատեսված է հեշտացնելու Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքում ուսանողների կողմից ձեռք բերված կրթական արդյունքների գնահատումը, փոխադարձ ճանաչումը և մեկ համալսարանից մյուսը տեղափոխելը:

    Կրեդիտներ են սահմանվում ուսումնական ծրագրի բոլոր դասընթացների համար, որոնք արտացոլում են ուսանողին ներկայացվող լսարանային, արտադասարանական և ինքնուրույն աշխատանքը: Ուսանողը ստանում է որոշակի կրեդիտ, եթե նա հաջողությամբ ավարտում է համապատասխան դասընթացը և հասնում է դրական գնահատականի շեմին: Վարկը չի փոխարինում թվային գնահատականին, չստացված թվերի հետ վաստակած կրեդիտների քանակը: Կրեդիտային վարկանիշային համակարգերի միջև փոխազդեցություն չկա: Կրեդիտային համակարգը կրթական գործընթացի կազմակերպման համակարգ է, գրանցում (գնահատում), կուտակում, ուսումնառության արդյունքների փոխանցում ակադեմիական կրեդիտների միջոցով, որոնցում համապատասխան որակավորման աստիճանը շնորհվում է կրթական ծրագրով սահմանված անհրաժեշտ թվով կրեդիտներ ստանալուց հետո:

 • Կիսամյակային, ուսումնական տարվա կամ օրվա ծրագիրը հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի ուսումնական ծրագրով նախատեսված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակությունը:
 • Կրեդիտներ շնորհվում են ուսումնական ծրագրի բոլոր բաղադրիչներին, որոնք գնահատվում են՝ դասընթացներ, փորձ, ավարտական ​​աշխատանք և այլն:

ECTS կրեդիտը համարժեք է 30-ժամյա ուսումնական ծանրաբեռնվածությանը (դասարանական, արտադասարանական և ինքնուրույն ուսուցում): Ամենամյա ուսումնական գործընթացը բաժանված է երկու կիսամյակի՝ աշնանային և գարնանային։ Շաբաթական առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը լրիվ դրույքով ուսանողների համար 45 ժամ է (ներառյալ ինքնուրույն ուսումը), որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի:

2.    ԿԱՄԸՆՏՐԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

«Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարանում ներդրվել են ընտրովի դասընթացներ, որոնք ներառված են ուսումնական պլաններում։ Յուրաքանչյուր ընտրովի դասընթաց նախատեսված է մեկ կիսամյակի համար: Մեկ միասնական համակարգի համաձայն՝ գործող նորմերին համապատասխան, կարող են ներդնել ընտրովի դասընթացներ հանրակրթական և մասնագիտական​​առարկաների կրթաբլոկներում բոլոր մասնագիտությունների ուսանողների համար։

3.    ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲԱԶՄԱԳՈՐԾՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Ուսուցման արդյունքների հաշվարկման կրեդիտային համակարգի հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ գնահատման ոլորտը ներառում է նաև ուսանողների անհատական ​​աշխատանքը: Կրեդիտային համակարգի պահանջներին համապատասխան՝ ՄԳՀ ուսանողների գիտելիքների գնահատման բազմագործոն համակարգ է օգտագործում։Ուսանողները գնահատվում են 20 բալանոց սանդղակով, 8 միավոր անցողիկ շեմով: Անհատական ​​աշխատանքը ևս գնահատման բաղադրիչ է, որը չներկայացնելու և/կամ պաշտպանված լինելու դեպքում չի սահմանափակում քննությանը մասնակցելու ուսանողի իրավունքը:

4.    ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

 • Դասավանդման առաջին շաբաթվա ընթացքում դասախոսը պարտավոր է ուսանողներին տրամադրել այս դասընթացի առարկայական ծրագիրը, գիտելիքների ստուգման հարցաշարը, գնահատման չափանիշները, գիտելիքների ստուգման կարգը:
 • Գիտելիքների թեստ հարգելի պատճառով չհանձնած ուսանողի համար կազմակերպվում է լրացուցիչ թեստ։
 • Քննությանը չներկայանալը կարող է համարվել վավեր.

-       եթե ուսանողը կամ նրա ներկայացուցիչը ռեկտորի անունից ընդհանուր բաժին է ներկայացնում չներկայանալու դիմում մինչև գիտելիքների ստուգման աշխատանքային օրվա ավարտը,

-       հայտի ստացման ամսաթիվը պետք է նշվի ընդհանուր բաժնում,

-       այս օրը կամ հետագայում քննությանը չներկայանալը հիմնավորող փաստաթուղթը, որը ներկայացվում է համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ, համարվում է վավեր:

 • Քննությունից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում կազմվում է հարգելի պատճառով չներկայացած ուսանողների լրացուցիչ քննությունների ժամանակացույց։
 • Հարգելի պատճառով չներկայացած ուսանողների համար անցկացվում են գիտելիքների ստուգում։
 • Լրացուցիչ նշանակված օրվա բացակայության դեպքում այս ուսանողի համար նոր քննություն չի անցկացվում կամ բացառիկ դեպքերում կարող է կազմակերպվել ռեկտորատի որոշմամբ:
 • Գիտելիքների կենտրոնացված թեստերը կազմակերպվում են հետևյալ դեպքերում.

-       Այն ուսանողների համար, ովքեր չեն ներկայացել հարգելի պատճառով,

-       վերահանձնման դեպքում:

 • Ուսանողը պետք է քննություններ կամ թեստեր հանձնի անձը հաստատող փաստաթղթով և ստուգարքային գրքույկով:
 • Քննության ընթացակարգի գնահատման և տեխնիկական խախտումների վերաբերյալ վեճերը լուծվում են ռեկտորատի հետ քննարկմամբ:

 

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄ

 • Բանավոր քննության դեպքում բողոքարկումը և գնահատականի փոփոխությունը կատարվում են նույն օրը՝ գնահատականի հրապարակումից անմիջապես հետո, առանց լսարանից դուրս գալու։Բանավոր քննության գնահատականը ստուգելիս ամբիոնի վարիչի կամ նրա ներկայացուցչի ներկայությունը պարտադիր է։
 • Բողոքարկման արդյունքում փոփոխված գնահատականը գրանցվում է ամփոփաթերթում։

Վերահանձնում.

 • Վերահանձնումը կատարվում է ուսանողի վերջնական գնահատականի հիման վրա, երբ այն քննության դեպքում «D» է կամ թեստի դեպքում «U», որը թվային արժեքով 8-ից փոքր է (առանց կլորացման):
 • Կիսամյակի արդյունքներն ամփոփելուց հետո դեկանատը պատրաստում է վերաքննության ընդունված ուսանողների ցուցակը, նախքան փոխանցումը կատարելը, այն հասանելի դարձնելով ուսանողներին և ամբիոններին:
 • Վերականգնված ուսանողը կարող է վերահանձնել դասընթացը` համաձայն հաստատված ժամանակացույցի, եթե նա առաջին անգամ չի հաղթահարել անցողիկ շեմը: Այս դեպքում առաջին լուծարման արդյունքը չի ավելացվում գնահատված գնահատականին:
 • Արգելվում է վերահանձնել ուսումնասիրության ընթացքում ստացված դրական գնահատականը:
 • Վերաբաշխման ժամանակ պահպանվում է «անհատական ​​աշխատանքի» գործոնային միավորը:
 • Որոշակի դասընթաց վերահանձնած ուսանողների համար վերջնական գնահատականը ձևավորվում է ըստ «անհատական ​​աշխատանք» գործոնի և վերահանձնման գնահատականների հանրագումարի:
 • Երկրորդ տեղափոխությունից հետո ստացված վերջնական գնահատականը փոխանցվում է դիպլոմի հավելված։
 • 12-ից ոչ ավելի ակադեմիական պարտք ունեցող ուսանողների համար առարկայական պարտքի մարումը կազմակերպվում է յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում 4-6 շաբաթներում: 12 կրեդիտ ակադեմիական պարտքի դեպքում «անհատական ​​աշխատանք» գործակցով ուսանողի ստացած գնահատականը չի պահպանվում կրկնակի փոխանցումների ժամանակ, դրական գնահատականի շեմը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է հավաքել սահմանված 20 միավորի 40%-ը։
 • Անբավարար առաջադիմություն դրսևորած ուսանողները մինչև վերջին ուսումնական տարվա սկիզբը բուհի սահմանած կարգով ըստ ուսումնական պլանի իրավունք ունեն լրացնել ակադեմիական պարտքը` առավելագույնը 12 կրեդիտի չափով, սկզբունքորեն համապատասխան առարկաներից կրկնակի քննություններ հանձնելով:
 • Ակադեմիական պարտք ունեցող ուսանողները, անկախ միջանկյալ գնահատականից, չեն կարող օգտվել բուհի կողմից տրամադրվող ուսման վարձի զեղչերից:

Անհատական ​​աշխատանք

 • Անհատական ​​աշխատանքային թեմաների ցանկը ուսանողներին տրամադրվում է դասերի մեկնարկից հետո 2 շաբաթվա ընթացքում։
 • Դասախոսը պարտավոր է ուսանողներին ծանոթացնել անհատական ​​աշխատանքի գնահատման չափանիշներին և աշխատանքի պաշտպանության կարգին:
 • Առանձին աշխատանքները ներկայացվում են ամբիոն և գրանցվում համապատասխան գրանցամատյանում։
 • Անհատական ​​աշխատանքների գնահատումն իրականացվում է քննության առարկան ամփոփող թերթիկում։
 • Անհատական ​​աշխատանքների պաշտպանությունը կազմակերպվում է կիսամյակի ընթացքում, վերջնաժամկետը քննաշրջանից երկու շաբաթ առաջ է։ Անհատական ​​ստեղծագործության պաշտպանությունը պարտադիր է, հակառակ դեպքում ներկայացված, բայց չպաշտպանված աշխատանքը չի գնահատվի։
 • Անհատական ​​աշխատանքը կատարվում է գրավոր, համակարգչի միջոցով։
 • Անհատական ​​աշխատանքի ընթացքում դասախոսը սովորողի հետ իրականացնում է արտալսարանային խորհրդատվական աշխատանք։
 • Անհատական ​​աշխատանքի գնահատման մասին ուսանողը տեղեկացվում է պաշտպանությունից անմիջապես հետո։
 • Արձանագրվում են առանձին աշխատանքներ. պահվում են ամբիոնում մինչև կիսամյակի միջին ակադեմիական կատարողականի հրապարակումը:
 • Անհատական ​​աշխատանքի համար պահանջներ.

-       աշխատանքը ներկայացվում է A4 թղթի վրա (ծավալը՝ 10-20 էջ),

-       Աշխատանքում օգտագործվում են հղումների ցանկում օգտագործված աղբյուրները։

 • Անհատական ​​աշխատանքում իրականացվող անկախ տեսական վերլուծությունը և նյութի ավելի խորը, գրագետ և հետաքրքիր բանավոր ներկայացումը հնարավորություն է տալիս բարձր գնահատական ​​ստանալ:
 • Մեկ ստեղծագործությունը չպետք է լինի այլ աղբյուրներից ստացված վերծանում, գրագողության դեպքում այն ​​կգնահատվի 0:
 • Դասախոսը գնահատում և ստորագրում է անհատական ​​աշխատանքը՝ հիմնավորելով իր կարծիքը կարճ տեքստով։
 • Վերոնշյալ պայմաններից որևէ մեկի բացակայության դեպքում աշխատանքը չի գնահատվում և չի վերադարձվում վերանայման: Լրամշակված տարբերակը պետք է զեկուցողին ներկայացվի մինչև անհատական ​​աշխատանքի պաշտպանության օրը։

 

5.    ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ/ԿԱՐՄԻՐ/ ԴԻՊԼՈՄԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Ի գիտություն ՄԳՀ շրջանավարտների՝ ներկայացնում ենք գերազանցության դիպլոմ (կարմիր) տրամադրելու կարգը: ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2017 թվականի տվյալներով 2012 թվականի նոյեմբերի 7-ի N 1282-Ն հրամանի 19-րդ կետի համաձայն՝ ավարտական ​​ատեստավորում անցած շրջանավարտներին տրվում է գերազանցության դիպլոմ  «գերազանց» գնահատականով, որը միջին որակական գնահատականի առավելագույն արժեքի (ՄՈԳ) 90%-ն է: Դա 90 միավոր է 100 բալանոց սանդղակով: