Որակի ապահովման կենտրոն

Կրթության որակի մշտադիտարկումն իրականացվում է Համալսարանի որակի ապահովման կենտրոնի կողմից, որը հետապնդում է հետևյալ նպատակները.

1)    Բարելավել համալսարանի որակի կառավարման համակարգը,

2)    Նպաստել համալսարանում ներբուհական գործընթացների և որակի ապահովման մեխանիզմների շարունակական զարգացմանը,

3)    Նպաստել համալսարանի գործունեության համապատասխանությանը մասնագիտական ​​կրթության հավատարմագրման ազգային և միջազգային չափանիշներին,

4)    Նպաստել համալսարանի որակի ներքին ապահովման համակարգի ստեղծմանը և զարգացմանը:

5)    Աջակցել համալսարանում որակի մշակույթի ձևավորմանն ու ամրապնդմանը:

ՈԱԿ-ի հիմնական գործառույթները.

 • ՄԳՀ-ի որակի ապահովման գործընթացների համակարգում,
 • ՄԳՀ-ի որակի ներքին ապահովման քաղաքականության և այս ոլորտում ռազմավարության մշակում և պարբերական վերանայում,
 • որակի ներքին ապահովման գործընթացների պլանավորում, իրականացում, գնահատում և շարունակական բարելավում,
 • ներքին ստանդարտների և որակի ապահովման չափանիշների մշակում՝ ազգային և միջազգային պահանջներին համապատասխան,
 • կառուցվածքային ստորաբաժանումներում որակի ապահովման գործառույթների, գործընթացների և ընթացակարգերի կատարման մշտադիտարկում,
 • Մասնագիտական ​​կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի հետ համագործակցության ապահովում,
 • ՄԳՀ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ համագործակցության ապահովում, կրթական բարեփոխումների ուղղությամբ նրանց կողմից իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում,
 • ստորաբաժանումների գործունեության և փաստաթղթերի, ինչպես նաև ՄԿԾ-ների և առարկայական կրթական և ծրագրերի բենջմարքինգ,
 • կրթական ծրագրերի մշակման և իրականացման որակի գնահատում, որակի ապահովման ընթացակարգերին, սահմանված կրթական չափորոշիչներին և ՀՀ որակավորումների ազգային շրջանակի նկարագրիչներին դրանց համապատասխանության շարունակական մշտադիտարկում և պարբերական վերանայում,
 • Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներին որակի ապահովման և աջակցության տրամադրում,  ներքին իրավական, ընթացակարգային և ստանդարտ փաստաթղթերի մշակում,
 • որակի ապահովման հարցերի շուրջ շահագրգիռ կողմերի դասընթացների կազմակերպում,
 • ՄԳՀ շահագրգիռ կողմերին հետադարձ կապի տրամադրում որակի ապահովման գործընթացների և արդյունքների վերաբերյալ՝ թափանցիկ, մատչելի և օբյեկտիվ տեղեկատվության տրամադրմամբ,
 • Համալսարանի ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրման գործընթացի կազմակերպում, համապատասխան հաշվետվության պատրաստում, ինչպես նաև հետագա աշխատանքների պլանավորում և մշտադիտարկում,
 • Համալսարանի ստորաբաժանումների աշխատանքի համակարգում հավատարմագրման մարմինների փորձագիտական ​​այցերի ընթացքում,
 • Կենտրոնի գործունեության և որակի ապահովման ներկա վիճակի, նրա առանձին ​​բնութագրերի, հիմնական կատարողական ցուցանիշների վերաբերյալ զեկույցի ներկայացում գիտական ​​խորհրդին և ՄԳՀ-ի ռեկտորին:

 

 

 Структура Центра обеспечения качества

 

3775fba2-0c16-4c9e-b6c7-5e72f00d61fa.JPG

Руководитель: Авагян Гаспар Каритонович,

кандидат философских наук (1998г.), доцент (2016г.).

Эл.почта: quality_centrer@mkhiatrgosh.am


511ec6f4-76b8-4e1b-bd7b-22d0f3982063.JPG

Специалист по управлению и улучшению образовательного процесса:

Ахаян Рузанна Сергеевна

 

5936df35-2ae4-44a8-b5aa-82857b7b33c4.JPG

Специалист по изучению и анализу мнений заинтересованных сторон:

Арутюнян Аршалуйс Самвеловна


quality_centrer@mkhiatrgosh.am