Գիտահետազոտական կենտրոն

Գիտահետազոտական կենտրոնը համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանում է:

Կենտրոնի ձևավորումը, վերակառուցումն իրականացնում է գիտխորհուրդը` ռեկտորի հրամանով` Համալսարանի կանոնադրությանը համապատասխան:

​​ Գիտահետազոտական կենտրոնի նպատակը

  • Համալսարանում բժշկական գիտության առաջադեմ տեխնոլոգիաների զարգացում և դրանց հիման վրա նորարարական արտադրանքների ստեղծում, որոնք ապահովում են հանրային առողջության պահպանումն ու բարելավումը:
  • Հիմնարար և կիրառական գիտական ​​հետազոտությունների իրականացում Մխիթար Գոշ համալսարանի առաջնահերթ ոլորտներում:
  • Փորձարարական և կլինիկական լաբորատոր հետազոտությունների արդիական մեթոդների մշակում և ներդրում:

Խնդիրներ

  • Գիտահետազոտական ​​կենտրոնի հիմնական խնդիրն է՝ բուհի ամբիոնների հետ անկախ և համատեղ համապարփակ հետազոտությունների իրականացումը, այդ թվում՝ ամբիոնների անձնակազմին գիտական ​​խորհրդատվական և գործնական աջակցության տրամադրումը, ուսանողներին գիտահետազոտական ​​կենտրոնի հիման վրա իրենց ատենախոսությունների հատվածներ կատարելիս:
  • Գիտահետազոտական ​​կենտրոնի հիման վրա ուսանողների անկախ հետազոտական ​​խմբերի ստեղծում՝ տեսական և գործնական բժշկության ամենաարդիական հետազոտական​​նպատակների իրականացման համար:
  • Գիտահետազոտական ​​կենտրոնի համապատասխան բաժիններում ուսանողների հետ տեսական և գործնական պարապմունքների անցկացում` հետազոտական ​​սարքավորումների օգտագործման ժամանակակից հետազոտական ​​մեթոդների և տեխնիկայի յուրացման նպատակով:
  • Գիտնականների, պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական​​հմտությունների զարգացման նպատակով որակավորման, վերապատրաստման աշխատանքների իրականացում:
  • Հրատարակչական նոր կենտրոնի ստեղծում, «Մխիթար Գոշ» ամսագրի կարգավիճակի վերականգնում:
  • Գիտական ​​կլոր սեղանների, գիտաժողովների կազմակերպում.