Նորություն 01.08.2020

  • 8-1-2020

«Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարանը 2019թ. ստացել է

 AMEE բժշկական կրթության միջազգային ասոցիացիայի անդամություն

 

      «Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային

համալսարանի համագործակցությունը

բժշկական կրթության միջազգային ասոցիացիայի

(AMEE) հետ ստեղծում է եզակի հարթակ

բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են

անձնական և մասնագիտական ​​աճով:

Հրավիրում ենք ձեզ ակտիվ մասնակցություն

ունենալ համալսարանում գործող AMEE կրթական

ծրագրերին, որոնք, իր հերթին, կծառայեն

որպես խթան `«ճկուն» ուսումնական պլան

կազմելու անհրաժեշտությունը գիտակցելուն,

կրթական գործընթացների մեթոդա­բանության

մեջ ձևափո­խումներ կատարելուն, 

որոնք ենթադրում են ուսանողների ակտիվ

ներգրավվածություն և հետա­դարձ կապ:

Ռուսաստանում AMEE կենտրոնի նպատակն է ձևավորել արտասահմանում /Հայաստան,

Հնդկաղտան, Եվրոպա/ բժշկական համալսարանների պրոֆեսիոնալ համագործակցություն,

որոնք արդյունավետորեն համատեղում են հայրենական կրթության լավագույն

ավանդույթները միջազգային նորագույն պրակտիկայում:

Սա հեղինակավոր կազմակերպություն է, որը զբաղվում է բժշկական կրթության որակի 
բարելավմամբ, աջակցում է համալսարաններին որակի կառավարմանը, նոր տեխնոլոգիաների
 ներդրմանը և այլն: Ինչպես նաև աջակցում է բժշկական առարկաների դասախոսներին
 իրենց մասնագիտական ​​որակների զարգացման գործում:
AMEE-ն կապեր է հաստատում  Հայաստանի և արտասահմանյան երկրների բարձրագույն 
և միջնակարգ բժշկական ուսումնական հաստատությունների և այլ պետական մարմինների հետ: 
Ապահովում է տեղեկատվական ռեսուրսների մատչելիությունը բժշկական կրթության ոլորտում. 
AMEE-ն օգնում է մեր բուհում բժշկական կրթությանը նվիրված դասընթացների կազմա­կերպ­մանը 
և դասախոսների իրավական կարգավիճակի բարելավմանը: Օգնում է տեղական բժշկական 
կրթության ոլորտի գիտաժողովների անցկացմանը: Աջակցում է բժշկական կրթության ոլորտում
 հետազոտական ​​աշխատանքներին:
AMEE- ն հնարավորություն է տալիս կրթական դասընթացներ անցկացնել բժշկական կրթության 
ոլորտում հիմնական հմտությունների բարձրացման համար:

Այդ դասընթացի նպատակն է.

Մասնակիցներին հասկանալի դարձնել ապացույցների վրա հիմնված բժշկական

կրթության հիմնական սկզբունքները և վերափոխել այս հասկացողությունը ամենօրյա

մասնագի­տական ​​գործունեության մեջ:

Դասընթացի խնդիրները. Յուրաքանչյուր ուսանողի տրամադրել.
- լայն տեղեկություններ տեսության և պրակտիկայի, ինչպես նաև բժշկական կրթության
 ոլորտում ժամանակակից խնդիրների մասին,
- անհրաժեշտ տերմինաբանություն և բազա, որը կնպաստի մասնագիտական ​​զարգացմանը,
- դասախոսի տարբեր դերերի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական հմտություններ 
և գործնական մոտեցումներ, ինչպիսիք են տեղեկատվության տրամադրողը, դաստիարակը, 
կրթության որակի գնահատողը, ուսումնական պլանը և ուսումնական նյութի մշակողը,
- դասընթացում նկարագրված ուսումնական պլանների մշակման մոտեցումների կիրառման, 
դասավանդման, ուսման, գնահատման, ինչպես նաև անհատական ​​մանկա­վարժական
 պարտակա­նությունների ասպեկտների վերաբերյալ ուղեցույցը. 
- հնարավորություն քննադատաբար գնահատելու դասավանդողի դիրքորոշումը և նրանց 
առօրյա պրակտիկ գործունեությունը` նպատակ ունենալով կիրառել այլընտրան­քային և 
ապա­ցույցների վրա հիմնված մոտեցումներ:

 

Շնորհավորում ենք «Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարանի

աշխատակազ­մին այս հիանալի իրադարձության կապակցությամբ: