ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ1.Հայոց լեզու և գրականություն

2.Մանկավարժություն և մեթոդիկա

3.ռազմավար. մանկավարժութ.

4.ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐ 

 

 

 

   ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

 

Մանկավարժության ֆակուլտետ

 Մասնագիտությունը`

§Մանկավարժություն և մեթոդիկա¦

Մասնագիտացումները

-      Նախադպրոցական և տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա

 

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի 17.10.2002թ. հրամանով «Մխիթար Գոշ»  հայ-ռուսական միջագային համալսարանին թույլատրվել է իրականացնել կրթական ծրագրեր հետևյալ մասնագի­տու­թյունների գծով.

0233-«Օտար լեզու» (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն) 
        0211-«Իրավագիտություն» 
        0312-«Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա» 
        0611-«Կառավարում» մասնագիտությունների գծով տալ պետական հավատարմագիր:  

  14.05.2004թ.   ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից համալսարանի «Տարրական կրթությանմանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտությանը (0312) տրվում է ՀՀ պետական հավատարմագիր: 

Մանկավարժության ֆակուլտետը այսօր հանրապետության նախադպրոցական կրթական հաստա­տությունների մասնագետներ և տարրական դասարանների ուսուցիչներ պատրաստող դարբնոցներից մեկն է:

Ֆակուլտետը բազմագործոտութային, ուսումնագիտական, հետազոտական կառույց է, որի շրջա­նավարտները ոչ միայն վաստակաշատ ուսուցիչներ են, այլև կրթության կազմակերպիչներ:

Ստեղծման օրվանից ֆակուլտետում աշխատել են ճանաչված գիտնականներ, որոնց գործն այսօր շարունակում ենոլորտի առաջատար դասախոսները:   

Դասավանդման որակի բարելավման նպատակով ֆակուլտետում պարբերաբար կազմա­կերպվում են սեմինար-քննարկումներ՝ նվիրված դասավանդման ընթացքում փոխներգործուն մեթոդների կիրառմանը, իսկ գնահատման նորհամակարգի ներդրման և արդյունավետության վերահսկման նպատակով ճշգրտվել են գնահատման բաղադրիչները,  բալային համակարգի չափելի գործիքներն ու գնահատման ռուբրիկները:

Պարբերաբար կազմակերպվող դասալսումներն ու դրանց քննարկումները նպաստում են դասա­վանդման նորպահանջների արդյունավետ իրականացմանը:

ֆակուլտետում քննարկվում և համապատասխանաբար քննարկման են ուղարկվում ատենախո­սութ­յուններ, առարկայական ծրագրեր՝ մանկավարժական ֆակուլտետներ ունեցող հանրապետության տարբեր ԲՈւՀ- եր:

ֆակուլտետի բոլոր դասախոսները պարբերաբար մասնակցում են կրթական տարբեր ծրագրերի աշխատանքներին և՛որպես վերապատրաստվողներ, և՛ որպես վերապատրաստողներ համահամալ­սարանական, հանրապետական ևմիջազգային գիտաժողովներին: Նրանց կողմից հրատարակված ուսումնամեթոդական ձեռնարկները, նախադպրոցականկրթության համալիր ծրագրերը, մասնա­գիտական տարբեր ամսագրերում տպագրված հոդվածներն օգտակար ենուսանողնե­րի,նա­խա­դպրոցական կրթական համակարգի աշխատողների և նախադպրոցահասակ երեխաներիծնողների համար:

ֆակուլտետի բոլոր դասախոսներն իրականացնում են նաև ներֆակուլտետային ակտիվ հասարա­կականգործունեություն:

ֆակուլտետի գիտական ուղղություններն են`

 • Նախադպրոցական կրթական համակարգի բարեփոխումների ներդրումը;
 • Նախադպրոցական կրթության ժամանակակից հայեցակարգի կատարելագործումը;
 • Նախադպրոցականի դաստիարակության և զարգացման ժամանակակից տեխնոլո­գիա­ների մշակումը, մասնավորապես` խոսքի զարգացման տարրական մաթեմատիկական պատկե­րացումների ձևավորման, ֆիզիկականդաստիարակության, էկոլոգիական կրթության, կերպար­վեստի և երաժշ­տական դաստիարակության: 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Ելնելով ՄԳՀ 2016-2020թթ ռազմավարությունից և բուհի առաքելությունից Կրթական ծրագիրն իրականացնում է հետևյալ խնդիրները`

 1. Ստեղծել համագործակցային միջավայր իրականացնելու որակի ապահովման ազգային և եվրոպական չափանիշներին, ինչպես նաև աշխատաշուկայի պահանջներին  համապատասխան կրթություն:
 2. Տրամադրել անհրաժեշտ գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ իրավագիտության ոլորտում հիմնարար տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ ձեռք բերելու համար:
 3. Ձևավորել իրավաբանին անհրաժեշտ ընդհանրական գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ:
 4. Նպաստել շրջանավարտների մրցունակությանը աշխատաշուկայում և նրա`որպես վերլուծական մտածողություն ունեցող, տեսական և կիրառա­կան գիտելիքներով օժտված հասարակության անդամի ձևավորմանը:
 5. Զարգացնել ուսանողների մոտ սովորելու, նորն ընդունելու և անընդհատ կատարելագործվելու հմտություններ: 

 

Կրթական ծրագրի կառուցվածքը և կրթական ծրագրերը տես ՀՂՈՒՄԸ 

 

 

 

 

 

 

Pdf ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ  ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքի նկարագրությունը 

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա բակալավրական ծրագիրը ներառում է ընդհանուր հու­մանիտար ևսոցիալ-տնտեսական, մաթեմատիկական և բնագիտական, ընդհանուր և հատուկ մասնա­գիտական պարտադիր ևկամընտրական դասընթացներ, մանկավարժական փորձառություն (պրակտիկա): Ծրագրի սահմանված տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամյակ, յուրաքանչյուր կիսամ­յակ՝ 16 շաբաթ լսարանային և 4 շաբաթ քննությունների համար): Ծրագիրնավարտվում է ավար­տական աշխատանքի պաշտպանությամբ կամ ամփոփիչ քննությամբ՝ ընդհանուր հանրագու­մարային գնահատականով: 

Բակալավրի աստիճանը շնորհվում է նախատեսված 240 ECTS ծրագրային կրեդիտի կուտակման դեպքում: Ծրագրիուսուցումը մոդուլային է: Ծրագրի կառուցվածքը ներառում է առարկաների ցուցակը, կոդը, կրեդիտների քանակը ևյուրաքանչյուր կիսամյակի համար նախընտրելի ժամա­նակացույցը:

1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական կրթամաս

Պարտադիր դասընթացներ (20կրեդիտ) 

Ներառում են ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ մոդուլդասընթացներ, որոնք նպատակաուղղված են համալսարանական կրթության ընդհանուր տեսական հենքի ձևավորմանը: 

Կամընտրականդասընթացներ(16կրեդիտ) 

Ներառում են ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտա­տարությամբ մոդուլդասընթացներ,որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու երկուսը:

2. Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամաս 

Պարտադիրդասընթացներ (8 կրեդիտ

Ներառում են ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտա­տարությամբ մոդուլդասընթացներ, որոնք նպատակաուղղված են ընդհանուր մաթեմա­տկական և բնագիտական գիտելիքներիմասնագիտական հենքի ձևավորմանը: 

Կամընտրական դասընթացներ (2 կրեդիտ)

Ներառում են ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտա­տարությամբ մոդուլդասընթացներ,որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու մեկը:

3. Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս (160կրեդիտ) 

Ապահովում են մասնագիտական ոլորտի հիմնախնդիրների պատշաճ ընկալումը: 

4. Հատուկ մասնագիտական կրթամաս (6կրեդիտ) 

Ապահովում է տվյալ մասնագիտությամբ անհրաժեշտ գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերումը:

5. Կրթական այլ մոդուլներ

 Կուրսային աշխատանք (4 կրեդիտ

Ծրագրի այս հատվածում նախատեսվում է 2-ական կրեդիտ աշխատածավալով 2 կուր­սայինաշխատանքիկատարում: 

Արտադրական պրակտիկա (4 կրեդիտ) 

Նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել էքսպերիմենտալ հետազոտության կատարման հմտու­թյուններին, ծանոթացնել էքսպերիմենտալ աշխատանքի իրականացման սկզբունք­ներին և դրանց ներկա­յացվող պահանջներին:

Արտադրական (մանկավարժականպրակտիկա (4կրեդիտ) 

Նախատեսում է «ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ» առարկայի դասավանդում դպրոցում, որի նպատակն էբալալավրերի մանկավարժական փորձի ձեռքբերումը: 

Ամփոփիչ ատեստավորում (4 կրեդիտ) 

Ավարտական աշխատանք (12կրեդիտ)

Կրթական ծրագրի եզրափակիչ փուլն է, որի նպատակն է ամփոփ հետազոտություն ներկայացնել բակակալավրիավարտական աշխատանքի թեմայի շրջանակում:

 

 

 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐԸ 

 

Ուստարիներ և ուսումնական մոդուլներ 1-ին ուստարի 

/1-2 կիսամյակներ/

ՊԱՐՏԱԴԻՐ 

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական կրթամաս 

 • 0305/B01. Ռուսաց լեզու -1 (4կրեդիտ) 
 • 0304/B02.Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 (2 կրեդիտ) 
 • 0001/B03. Ֆիզդաստիարակություն (0 կրեդիտ) 
 • 0305/B04. Ռուսաց լեզու -2 (4 կրեդիտ) 
 • 0304/ B05.Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 (2 կրեդիտ) 
 • 0001/B06. Ֆիզդաստիարակություն (0 կրեդիտ) 

Մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամաս 

 • 0104/B01. Համակարգչից օգտվելու հմտություններ (2 կրեդիտ) 
 • 0105/B04. Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ (2 կրեդիտ)

Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս 

0302/B01. Մայրենի լեզու1(3 կրեդիտ) 

 • 0303/B02. Մանկավարժական գործունեության հիմունքներ(2 կրեդիտ) 
 • 0303/B03. Ընդհանուր հոգեբանություն(4 կրեդիտ) 
 • 0105/B04.Մաթեմատիկա-C (Մաթեմատիկայի ներածություն՝բազմությու նների տեսությանտարրերով)-1(6 կրեդիտ) 
 • 0001/B05.Առաջին բուժօգնություն և երեխայի առողջության պահպանման հիմունքներ(3 կրեդիտ) §0303/B06. Տարիքային անատոմիա և ֆիզիոլոգիա (2 կրեդիտ) 
 • 0105/B07. ՄաթեմատիկաB(Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի բովանդակային ուղղության տեսականհիմունքները)-2(3 կրեդիտ) 
 • 0303/B08. Մանկավարժության տեսություն(4 կրեդիտ) 
 • 0303/B10. Երաժշտություն և տարրական դպրոցում երաժշտության ուսուցման մեթոդիկա-1(2 կրեդիտ) 
 • 0302/B11. Մայրենի լեզու- 11 2(3 կրեդիտ) 
 • 0303/B12. Տարիքային հոգեբանություն (2 կրեդիտ) 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ 

 • 0305/B12.Անգլերեն լեզու-1 (4 կրեդիտ) 
 • 0305/B12. Գերմաներեն լեզու-1 (4 կրեդիտ) 
 • 0305/B13.Անգլերեն լեզու-2 (4 կրեդիտ) 
 • 0305/B13. Գերմաներեն լեզու-2 (4 կրեդի

 

Ուստարիներ և ուսումնական մոդուլներ 2-րդ ուստարի 

/3-4 կիսամյակներ 

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ 

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական կրթամաս 

 • 0304/B07. Փիլիսոփայության հիմունքներ (4 կրեդիտ) 
 • 0001/B08. Ֆիզդաստիարակություն (0 կրեդիտ) 
 • 0001/ B09. Ֆիզդաստիարակություն (0 կրեդիտ) Մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացներ0105/ B02.Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ(2 կրեդիտ) 

Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս 

 • 0105/B14.Մաթեմատիկա-B (Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի բովանդակային ուղղությանտեսական հիմունքները)-3 (4 կրեդիտ) 
 • 0303/B15. Տարրական կրթության մանկավարժություն (4 կրեդիտ) 
 • 0303/B16.Երաժշտություն և տարրական դպրոցում երաժշտության ուսուցման մեթոդիկա-2(3 կրեդիտ) 
 • 0303/B17. Կերպարվեստ և տարրական դպրոցում կերպարվեստի ուսուցման մեթոդիկա-1(3 կրեդիտ)§0302/B18. Մայրենի լեզու-3 (4 կրեդիտ) 
 • 0303/B19. Մանկավարժական հոգեբանություն (2 կրեդիտ) 
 • 0001/ B20. Շախմատի տեսություն և պրակտիկա2(2 կրեդիտ) 
 • 0105/B21. ՄաթեմատիկաB (Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի բովանդակային ուղղությանտեսական հիմունքները)-4(3 կրեդիտ) 
 • 0105/B22. Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա-1(3 կրեդիտ) 
 • 0303/B23. Մանկավարժության պատմություն (2 կրեդիտ) 
 • 0303/B24. Տեխնոլոգիա և տարրական դպրոցում տեխնոլոգիայի ուսուցման մեթոդիկա-1(4 կրեդիտ) §0303/B25. Կերպարվեստ և տարրական դպրոցում կերպարվեստի ուսուցման մեթոդիկա-2(3 կրեդիտ) 
 • 0302/B26. Մայրենի լեզու-4 (3 կրեդիտ) 
 • 0302/B27. Տարրական դպրոցում մայրենի լեզվի ուսուցման մեթոդիկա-1(3 կրեդիտ)

 

Ուստարիներ և ուսումնական մոդուլներ 3-րդ ուստարի 

/5-6 կիսամյակներ/

 

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացներ 

 • 0001/B10. Ֆիզդաստիարակություն (0 կրեդիտ)
 • 0001/B11. Ֆիզդաստիարակություն (0 կրեդիտ) 

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացներ 

 • 0001/B03. Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջինբուժօգնություն (4 կրեդիտ) 

Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ 

 • 0105/B28. Մաթեմատիկա- B (Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի բովանդակային ուղղությանտեսական հիմունքները)-5(3 կրեդիտ) 
 • 0105/B29. Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա-2 (3 կրեդիտ) 
 • 0303/B30. Տեխնոլոգիա և տարրական դպրոցում տեխնոլոգիայի ուսուցման մեթոդիկա-2 (3 կրեդիտ) 
 • 0303/B31. «Ես և շրջակա աշխարհը» ինտեգրված դասընթացի ուսուցման մեթոդիկա-1(3 կրեդիտ) §0302/B32. Մայրենի լեզու-5(3 կրեդիտ) 
 • 0302/ B33. Տարրական դպրոցում մայրենի լեզվի ուսուցման մեթոդիկա-2 (4 կրեդիտ) 
 • 0303/B34. Մանկան պրակտիկ հոգեբանություն (2 կրեդիտ) 
 • 0303/B35. Կրտսեր դպրոցականի ֆիզիկական դաստիարակության մեթոդիկա (2 կրեդիտ) 
 • 0105/B36. Մաթեմատիկա- B (Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի բովանդակային ուղղությանտեսական հիմունքները)-6 (2 կրեդիտ) 
 • 0105/B37. Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա-3 (6 կրեդիտ) 
 • 0303/B40. Գործնական մանկավարժություն (2 կրեդիտ) 
 • 0302/B41. Մայրենի լեզու-6 (3 կրեդիտ) 
 • 0302/B42. Տարրական դպրոցում մայրենի լեզվի ուսուցման մեթոդիկա-3 (4 կրեդիտ) 
 • 0302/ B43. Մանկական գրականություն և գրականագիտության հիմունքներ-1 (2 կրեդիտ)

 

 

 

 

Ուստարիներ ևուսումնական մոդուլներ 4-րդ ուստարի 

/7-8 կիսամյակներ/

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ 

Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս 

 • 0105/B45. Մաթեմատիկա- B (Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի բովանդակային ուղղությանտեսական հիմունքները)-7(4 կրեդիտ) 
 • 0105/B46. Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա-4 (3 կրեդիտ) 
 • 0302/B47. Մայրենի լեզու -7 (4 կրեդիտ) 
 • 0302/B48. Տարրական դպրոցում մայրենի լեզվի ուսուցման մեթոդիկա-4 (3 կրեդիտ) 
 • 0302/B49.Մանկական գրականություն և գրականագիտության հիմունքներ-2(4 կրեդիտ) 
 • 0105/B51.Մաթեմատիկա -A(Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի բովանդակային ուղղությանտեսական հիմունքները)-8 (5 կրեդիտ) 
 • 0302/B52.Մայրենի լեզու8 (5 կրեդիտ)

 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ 

 • 0303/B53.Մանկավարժություն ( 2 կրեդիտ) 
 • 0303/B53. Հոգեբանություն (2 կրեդիտ) 
 • 0303/B54.Մաթեմատիկա (2 կրեդիտ) 
 • 0303/ B54.Մայրենի լեզու (2 կրեդիտ) 
 • 0303/B55. Երեխայի իրավունքները և երեխայի իրավունքների պաշտպանության սոցիալականինստիտուտներ(2 կրեդիտ) 
 • 0303/B55. Էթիկա և էթիկետ (2 կրեդիտ) 
 • 0303/B55.Կրթության իրավունք(2 կրեդիտ)

 

 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

 

 1. 1.     Ռուսաց լեզու-1   4 կրեդիտ 4 ժամ 0/60/0 1-ինկիսամյակ Ստուգարք 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ռուսերենի հնչյունական համակարգի ընդհանուր բնութագիրը, ձայնավորների և բաղաձայների դասակարգումը, արտասանության և հնչերանգային հիմնական նորմերը։ Թեմա 2. Պատկերացում բառիմաստի մասին, բառայինմիավորների հարաբերակցության ձևերը։ Թեմա 3. Ձևաբանության հիմնական միավորները (բառ, ձևույթ), խոսքի մասերիդասակարգումը և նրանց քերականական կարգերը։ Թեմա 4. Գոյականի հոլովման համակարգը, հոլովներինշանակությունը և գործածությունը։ Թեմա 5. Շարահյուսական միավորները (բառակապակցություն, պարզ նախադա­սություն), նախադասության գլախավոր անդամները, նախադասության տեսակները ըստ կառուցվածքի (բայական ևանվանական ստորոգյալ), նախադասության հարացույցը։ Թեմա 6. Ուղղագրության հիմնական սկզբունքները։

 

2. Ռուսաց լեզու-2  4 կրեդիտ 4 ժամ 0/60/0 2-րդ կիսամյակ Ստուգարք 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ռուսերենի դարձվածները և դարձվածների դասակարգումը, փոխառությունները և նրանց գործածությանոլորտը: Թեմա 2. Բառի ձևականական կազմը։ Թեմա 3. Հիմնական բառակազմական միջոցները։ Թեմա 4. Բայիքերականական կարգերը, բայի խնդրարությունը, դերբայ և դերբայական դարձված։ Թեմա 5. Միակազմնախադասություն, միակազմ նախադասության դասակարգումը /զեղչ­ված ենթակայով, անդեմ, անվանականնախադասություններ/։ Թեմա 6. Միակազմ նախադասության սուբյեկտի արտահայտման հոլովական ձևերը։ Թեմա 7. Սուբյեկտիվ եղանակավորության արտահայտ­ման միջոցները /միջանկյալ բառեր, միջանկյալ նախադասություններ/։Թեմա 8. Ուղղագրության սկզբունքները և կանոնները։

3. Ռուսաց լեզու-3 4 կրեդիտ 4 ժամ 0/60/0 3-րդ կիսամյակ Հանրագումարային քննություն 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Նախադասության տեսակները ըստ կառուցվածքի և հաղորդակցական ուղղվածության, բարդ նախադասություն, բարդ նախադասության դասակարգումը։ Թեմա 2. Պարզ և բարդ նախադասություն­ների իմաստային համադրությունը(պարագայական իմաստների արտահայտությունը պարզ և բարդ նախադասություններում)։ Թեմա 3. Ռուսերենիգործառական ոճերը, լեզվի գիտական ոճը, գիտական կապակցված տեքստի կառուցման միջոցները՝ բառային, ձևաբանական և շարահյուսական։ Թեմա 4. Ռուսերենի կետադրության հիմնական սկզբունքները։ Թեմա 5. Թարգմանության տեսության հիմնական խնդիրները։

 

4 .Հայոց պատմության հիմնահարցեր -1 2 կրեդիտ 2 ժամ 24/6/0 I կիսամյակ Ստուգարք 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հայոց պատմության նշված ժամանակահատվածի սկզբնաղբյուրները և ուսումնասիրություն­ները: Թեմա 2. Հայկական լեռնաշխարհը՝ հայերի բնօրրան: Թեմա 3. Հայ ժողովրդի ծագման հիմնահարցը: Թեմա 4. Վանիթագավորությունը: Թեմա 5. Երվանդականների թագավորությունները Ք.ա. 7-3 դդ.: Թեմա 6. ԱրտաշեսյաններիՀայաստանը Ք.ա. 2-1 դդ.: Թեմա 7. Հայքի Արշակունիների թագավորությունը 1-5-րդ դարի սկիզբ: Թեմա 8. Քրիստոնեությանընդունումը: Թեմա 9. Հայաստանը 5-7 դդ.: Թեմա 10. Արաբական նվաճումները և Հայաստանը: Թեմա 11. ԲագրատունյացՀայաստանը 9-11-րդ դդ.: Թեմա 12. Հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարը օտար նվաճողների դեմ 11-12- րդդարերում. Թեմա 13. Զաքարյանների իշխանությունը: Թեմա 14. Կիլիկիան Հայաստանը 11-14-րդ դդ.: Թեմա 15. Հայկականմշակույթը հին և միջին դարերում:

 

5. Հայոց պատմության հիմնահարցեր -2 2 կրեդիտ 2 ժամ 24/6/0 II կիսամյակ Հանրագումարային քննություն 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հայկական հարցի ծագումը, բովանդակությունը, փուլերը: Թեմա 2. Հայ ազատագրական շարժումները XV դարիկեսից մինչև XIX դարի սկիզբը: Թեմա 3. Ռուսական տիրապետության հաստատումը Արևելյան Հայաստանում: Թեմա4. Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Թեմա 5. Հայ ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները XIX դ. 60-80-ական թվականներին: Թեմա 6. Հայ ազգային կուսակցությունների հիմնադրումը: Թեմա 7. Հայ ազգային-ազատագրականպայքարը XIX դարի վերջերին – XX դարի սկզբներին: Թեմա 8. Հայ ժողովուրդը Առաջին աշխարհամարտի տարիներին. Հայոց ցեղասպանության հիմնախնդիրը: Թեմա 9. 1917թ. Փետրվարյան և հոկտեմբերյան հեղափո­խությունները ևՀայաստանը: Թեմա 10. Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը: Թեմա 11 Հայաստանի Խորհրդայինհանրապետությունը (1920-1991 թթ.): Թեմա 12. Արցախյան շարժումը: Թեմա 13. Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը(1991-2012 թթ.): Թեմա 14. Հայկական մշակույթը նոր և նորագույն շրջանում: Թեմա 15. Հայկական Սփյուռքը:

 

6.Փիլիսոփայության հիմունքներ 4 կրեդիտ Շաբաթական 4 ժամ 37/110 4-րդ կիսամյակ Հանրագումարային քննություն 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա1.Փիլիսոփայությունը որպես մարդու և աշխարհի միջև մշակութային միջնորդ: Թեմա2. Փիլիսոփայական մշակույթիառանձնահատկությունները: Թեմա 3. Պատմափիլիսոփայական ակնարկ: Թեմա 4. Կեցության փիլիսոփայականըմբռնումը: Թեմա 5. Մարդկային կեցության առանձնահատկությունները: Թեմա 6. Հոգեկանի ծագման վարկածները: Իմացության էությունը և կառուցվածքը: Թեմա 7. Ճշմարտություն, մոլորություն, հավատ: Թեմա 8. Գիտականճանաչողության մեթոդները: Թեմա 9. Գիտություն և բարոյականություն: Թեմա 10. Մարդու և հասարակության ծագմանվարկածները: Թեմա 11. Հասարակությունը որպես ինքնապարտադրող համակարգ: Թեմա 12. Պատմությանփիլիսոփայական ըմբռնումը: Թեմա 12. Մշակույթ և քաղաքակրթություն: Թեմա 13. Հասարակական կյանքի ոլորտները: Թեմա 14. Սոցիալական առաջադիմությունը և մարդկության ապագան:

 

7.Անգլերեն լեզու-1 4 կրեդիտ 4 ժամ 0/60/0 1-ին կիսամյակ Ստուգարք 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. “It is a wonderful world”: Թեմա 2. “Get happy”: Թեմա 3. “Telling tales”: Թեմա 4. “Doing right thing”: Թեմա 5. “On the move”: Թեմա 6. “I just love it”: Թեմա 7. “The world of work”: Թեմա 8. “Just imagine”: Թեմա 9. “ Relationships”: Թեմա 10. “Obsessions”: Թեմա 11. “Tell me about it”: Թեմա 12. “Life’s great events”: 

 

8.Անգլերեն լեզու-2 4 կրեդիտ 4 ժամ 0/60/0 2-րդ կիսամյակ Ստուգարք 

Համառոտ բովանդակությունը Թեմա 1. “It is a wonderful world”: Թեմա 2. “Get happy”: Թեմա 3. “Telling tales”: Թեմա 4. “Doing right thing”: Թեմա 5. “On the move”: Թեմա 6. “I just love it”: Թեմա 7. “The world of work”: Թեմա 8. “Just imagine”: Թեմա 9. “ Relationships”: Թեմա 10. “Obsessions”: Թեմա 11. “Tell me about it”: Թեմա 12. “Life’s great events”:

 

9.Անգլերեն լեզու-3 4 կրեդիտ 4ժամ 0/60/0 3-րդ կիսամյակ Հանրագումարային քննություն 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. “Writing”: Թեմա 2. “Language families of the world”: Թեմա 3. “Sociolinguistics”: Թեմա 4. “Taboo and uphemism”: Թեմա 5. “Language and gender”: Թեմա 6. “Bilingualism and multilingualism”: Թեմա 7. “Pidgin and creoe languages, lingua francas, Esperanto”: Թեմա 8. “Politeness issues”: Թեմա 9. “Language change”: Թեմա 10. “Language and culture”: Թեմա 11. “Psycholinguistics”: Թեմա12. “Corpus linguistics”:

 

10.Կրոնների պատմություն 2 կրեդիտ Շաբաթական 2 ժամ (24/0/0) IV կիսամյակ Ստուգարք 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. «Կրոնների պատմությունե առարկան, «Կրոն հասկացությունըե: Թեմա 2. Կրոնի պատմական ձևերը, ազգային ևհամաշխարհային կրոններ: Թեմա 3. Ժամանակակից համաշխարհային կրոններ. բուդդայականության ծագումը, դավանաբանական և պաշտամունքային առանձնահատկությունները: Թեմա 4. Քրիստոնեության առաջացումը, դավանաբանության և պաշտամունքի ձևավորումը: Թեմա 5. Քիրստոնեության հիմնական ուղղություները, ժամանակակիցքրիստոնեությունը: Թեմա 6. Իսլամ. ծագումը, զարգացումը, դավանաբանական և պաշտամունքայինառանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները: Թեմա 7. Ժամանակակից կրոնական դենոմինացիաները ևներփակ հոսանքները: Քրիստոնեությունը Հայաստանում: Թեմա 8. Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմությանհիմնախնդիրները: Թեմա 9. Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:

 

11.Մշակութաբանություն 2 կրեդիտ 2 ժամ 24/0/0 IV կիսամյակ Ստուգարք 

Համառոտ բովանդակությունը

Թեմա 1. Դասընթացի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: Թեմա 2. «Մշակույթե հասկացությանսահմանումներն ու մշակույթի էության, ծագման և զարգացման վերաբերյալ տեսությունները: Թեմա 3. Մշակույթիկառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները: Թեմա 4. Մշակութային գործընթացներ: Թեմա 5. Մշակույթը «անհատե, «բնությունե, «հասարակությունե, «էթնոսե, «քաղաքակրթությունե կատեգորիաներիհամատեքստում: Թեմա 6. Համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Թեմա 7. Ժամանակակից 52 մշակութային գործընթացները և գլոբալացմանխնդիրը:

 

12.Իրավագիտություն 2 կրեդիտ 2 ժամ 32/0/0 3-րդ կիսամյակ Ստուգարք 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա1. Հասարակություն և պետություն: Թեմա 2. Իրավունք: Թեմա 3. Իրավական կարգավորման կառուցակարգը ևիրավունքի կենսագործումը։ Թեմա 4. Իրավունքի ձևերը: Թեմա 5. Իրավունքի համակարգը: Թեմա 6. Օրինականություն, իրավաչափվարքագիծ, իրավախախտում: Թեմա 7. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Թեմա 8. Սահմանադրական իրավունք: Թեմա 9. 55 Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Թեմա 10. Քաղաքացիական իրավունք: Թեմա 11. Աշխատանքային իրավունք: Թեմա 12. Ընտանեկան իրավունք: Թեմա 13. Էկոլոգիական իրավունք: Թեմա 14. Քրեական իրավունք: Թեմա 15. Դատավարական իրավունք: Թեմա 16. Միջազգայինիրավունք։

 

13.Քաղաքագիտություն 2 կրեդիտ 2 ժամ 30/0/0 III կիսամյակ Ստուգարք 

Համառոտ բովանդակություն 

Թեմա 1. Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Թեմա 2. Քաղաքագիտության օբյեկտը և առարկան: Թեմա3. Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 4. Քաղաքական իշխանության էությունն, կառուցվածքը ևլեգիտիմությունը։ Թեմա 5. Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Թեմա 6. Պետությունը որպես քաղաքականհամակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 7. Քաղաքական կուսակցությունները և կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 8. Քաղաքական գործընթացներ: Թեմա 9. Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 10. Քաղաքականգաղափարախոսություններ: Թեմա 11. Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:

 

14.Տնտեսագիտություն 2 կրեդիտ 2 ժամ 30/0/0 3-րդ կիսամյակ Ստուգարք 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Պահանջարկի և առաջարկի առաձգականությունը: Թեմա 2. Սպառողի վարքի տեսության հիմունքները: Թեմա 3. Գործարար ձեռնարկությունները և արտադրողի վարքը: Թեմա 4. Արտադրության ծախքերի տեսություն: Թեմա 5. Մրցակցային և ոչ մրցակցային շուկաները: Թեմա 6. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները: Թեմա 7. Ազգային հաշիվներիհամակարգը: Թեմա 8. Մակրոտնտեսական անկայունություն, տնտեսական ցիկլեր, գործազրկություն և ինֆլյացիա: Թեմա9. Տնտեսական աճ: Թեմա 10. Ամբողջական պահանջարկ և ամբողջական առաջարկ: Թեմա 11. Վճարային հաշվեկշիռ ևարժույթային կուրսեր: 

 

15.Համակարգչից օգտվելու հմտություններ 2 կրեդիտ Շաբաթական 2 ժամ 6/24/0 II կիսամյակ Ստուգարք 

Համառոտ բովանդակությունը

Թեմա 1. Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2. Օպերացիոն համակարգիհասկացություն և բազմախնդրայնության գաղափար: Թեմա 3. Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկականինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական սկզբունքները: Թեմա 4. Microsoft Word փաստաթղթի ստեղծում և ձևավորում: Թեմա 5. Microsoft Excel էլեկտրոնային աղյուսակներ: Թեմա 6. Microsoft PowerPoint ներկայացման ստեղծում:

 

16.Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 2 կրեդիտ 2 ժամ 30/0/0 3-րդ կիսամյակ Ստուգարք 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Էկոլոգիա և նրա կայացման պատմությունը: Թեմա 2. Օրգանիզմի և միջավայրի միջև պոխազդեցությունները: Թեմա 3. Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Թեմա 4. Համակեցություններ: Թեմա 5. 60 Նյութերի երկրաբանական ևկենսաբանական շրջապտույտը: Թեմա 6. Կենսոլորտ: Թեմա 7. Կենսոլորտի էվոլյուցիայի հիմնական ուղղությունները: Թեմա 8. Անթրոպոգեն էկոհամակարգեր: Թեմա 9. Անթրոպոգեն ազդեցությունները մթնոլորտի, կլիմայի, ջրոլորտի ևքարոլորտի վրա: Թեմա 10. Բնության պահպանության և ռացիոնալ բնօգտագործման հիմնական սկզբունքները: Թեմա 11. Էկոլոգիա և մարդու առողջությունը: Թեմա 12. Էկոլոգիական իրավունքի հիմունքները: Թեմա 13. Միջազգայինհամագործակցությունը էկոլոգիայի շրջանակներում: Թեմա 14. Բնության պահպանություն և գլոբալիզացիա:

 

17.Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն 4 կրեդիտ 61 4 ժամ 24/24/0 5կիսամյակ Ստուգարք 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. ԱԻ-ի նախարարության կառուցվածքը և խնդիրները: Թեմա 2. ԱԻ-ները,նրանց բնութագրերը և կանխարգելմանմիջոցառումները: Թեմա 3. Բնակչության գործողությունները ահաբեկությունների և նրանց սպառնալիքի ժամանակ: Թեմա4. Հակառակորդի հարձակման ժամանակակից միջոցների բնութագրերը, նրանց վարակման օջախները և գնահատմանմեթոդները: Թեմա 5. Բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը ԱԻ-ների և պատերազմի ժամանակ: Թեմա 6. ԱԻ-իև պատերազմի ժամանակ բնակչության բարոյահոգեբանական պատրաստվածության 62 հիմնական ուղղությունները: Թեմա 7. Փրկարարական աշխատանքների կազմակերպումը ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ, տեղեկատվությանկազմակերպումը: Թեմա 8. Առաջին բուժօգնությունն ու մինչբժշկական օգնությունն ԱԻ-ում: Թեմա 9. Ախտահարվածներիու հիվանդների բժշկական տեսակավորումը ԱԻ-ների պայման­ներում: Թեմա 10. Սուր հիվանդություններ ևթունավորումներ: Թեմա 11. Հակահամաճարակային միջոցառումներն ԱԻ-ում: Թեմա 12. Վնասվածքներ և սուրվիրաբուժական հիվանդություններ: 

 

18. Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ 2 կրեդիտ 2 ժամ 30/0/0 2-րդ կիսամյակ Ստուգարք 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Բնագիտության առարկան: Թեմա 2. Օրինաչափությունները և զարգացման հիմնական փուլերը: Թեմա 3. Բնագիտական և հումանիտար մշակույթներ: Թեմա 4. Դասական թերմոդինամիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայիկոնցեպցիաները: Թեմա 5. Նյութի կառուցվածքի կոնցեպցիաները: Թեմա 6. Հարաբերականության հատուկ և ընդհանուրսկզբունքները: Թեմա 7. Միկրոաշխարհի կառուցվածքների և փոխազդեցությունների կոնցեպցիաները: Թեմա 8. Անորոշությունը աշխարհում: Թեմա 9. Անորոշությունների առնչություն: Թեմա 10. Լրացման սկզբունք: Թեմա 11. Տարրականմասնիկները: Թեմա 12. Հիմնարար փոխազդեցությունները: Թեմա 13. Աստղերի կառուցվածքի, առաջացման ևէվոլյուցիայի կոնցեպցիաները: Թեմա 14. Մոլորակների կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները: Թեմա 15. Տիեզերքի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները: Թեմա 16. Քվանտային կոսմոլոգիա: Թեմա 17. Անթրոպային սկզբունք: Թեմա 18. Կենդանի նյութի ձևերը, հատկությունները և 64 կազմավորմանմակարդակները: Թեմա 19. Էվոլյուցիոն կենսաբանության կոնցեպցիաները:

 

19.Մայրենի լեզու -1 3 կրեդիտ 3 ժամ 30/15/0 I կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Համառոտ բովանդակությունը 

Ներածություն. Ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունաբանության ուսումնասիրության առարկան: Թեմա 1. Արտասանվածքի վերլուծություն: Վանկը, շեշտը հայերենում: Թեմա 2. Հնչյուններ. դասակար-գումը: Թեմա 3. Հնչյունափոխություն. տեսակները: Թեմա 4. Ուղղախոսություն: Թեմա 5. Ուղղագրություն:

 

20.Մանկավարժական գործունեության հիմունքներ 2 կրեդիտ 2 ժամ 24/0/6 I կիսամյակ Առանց Եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակություն 

1. Ուսուցչի մասնագիտության ներածություն Թեմա 1. Մանկավարժական գործունեության ծագումն ու զարգացումը: Թեմա2. Մանկավարժական գործունեության տեսակները: Թեմա 3. Մասնագիտական գործունեության բնութագրերը: Թեմա 4. Մանկավարժական հիմնականգործունեությունը մարդու կենսագործունեության համակարգում: Թեմա 5. Ուսուցչիմասնագիտականգործիմացություն, զարգաց­ման էությունը, համակարգը, μովանդակությունը: Թեմա 6. Մանկավարժական մասնագիտությունների զարգացման հեռանկարները նոր հասարակական, տնտեսականտեղեկատվական պայմաններում: Թեմա 7. Մանկավարժական գաղափարների, Մանկավարժական հաղորդակցմանէությունը: Թեմա 8. Ուսուցչի մասնագիտական որակները, դրանց զարգացման և կատարելագործման ուղիները: 67 Թեմա9. Ընդհանուր և մանկավարժական կուլտուրա: Թեմա 10. Մանկավարժական կուլտուրայի հիմնական տարրերը: Թեմա 11. Վարպետությունն ու տեխնիկան ուսուցչի մասնագիտության մեջ: Թեմա 12. Կրթությունը որպես հասարակությանտնտեսական, սոցմշակութային, հոգևոր զարգացման արտացոլում: Թեմա 13. Մանկավարժական կրթօջախներ: Թեմա 14. Մանկավարժական կրթության իրականացման եղանակները: Թեմա 15. Ուսուցչի մասնագիտական կայացում: Թեմա 16. Մասնա­գիտական կայացման հակասություններն ու ճգնաժամերը: Թեմա 17. Մանկավարժի ինքնակրթությանաղμյուրները: Թեմա 18. Հասկացությունանձնային մասնագիտական հեռանկարի մասին: Թեմա 19. Մանկավարժիմասնագիտական աճը:

 

21.Ընդհանուր հոգեբանություն 4 կրեդիտ 4 ժամ 45/15/0 I կիսամյակ եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Թեմա 1. Հոգեբանության առարկան, խնդիրները: Թեմա 2. Հոգեբանական հիմնական մեթոդները, բնագավառները: Թեմա3. Հոգեկանի ռեֆլեկտորային մեկնաբանությունը: Թեմա 4. Հոգեկանի ակտի-վության մակարդակները: Թեմա 5. Հոգեկանիև գիտակցության զարգացումը: Թեմա 6. Անձի հոգե-բանական բնութագիրը: Թեմա 7. Ուշադրություն, ֆիզիոլոգիականհիմքերը, տեսակները, զարգացումը: Թեմա 8. Անձի իմացական հոգեկան գործընթացները` զգայություններ: Թեմա 9. Զգայությունների դասակարգումը, զգայունակություն: Թեմա 10. Ընկալում, ըմբռնում, առանձնահատկությունները: Թեմա11. Հիշողություն և անձ, տեսակները, գործընթացները: Թեմա 12. Մտածողություն, տեսակները, գործընթացները: Թեմա 13. Երևակայության և պրոբլեմային իրադրություն, տեսակները: Թեմա 14. Անձի հուզակամային կողմը: Թեմա 15. Անձիանհատական հոգեբանական առանձնահատկությունները` խառնվածք, բնավորություն, ընդունակություններ

 

22.Մաթեմատիկա-C/Մաթեմատիկայի ներածություն՝բազմությունների տեսության տարրերով/-1 6 կրեդիտ 6 ժամ15/75 I կիսամյակ եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Բազմությունների տեսության տարրեր Թեմա 1.Բազմություն հասկացությունը: Բազմության տարր. պատկանում էառնչությունը: Վերջավոր, անվերջ բազմությունները (ինտուիտիվ մոտեցում): Թեմա 2. Բազմության տրման ձևեր՝թվարկումով, բնութագրիչ հատկությամբ: Բազմությունների հավասարու­թյունը: Դատարկ բազմություն. դատարկբազմությունների հավասարությունը, դատարկ բազմության միակությունը: Էյլերի-Վենի գծապատկերները: Թեմա 3. Բազմությունների՝ հատում, միավորում, տարբերություն: Համապարփակ բազմություն, բազմության լրացում: Երկու, երեքվերջավոր բազմությունների միավորման տարրերի քանակը: Թեմա 4. Բազմությունների հանրահաշիվ. 71 A⋃A = A, A⋂A = A, A⋃B = B⋃A, A⋂B = B⋂A, A ⋃ (B⋃C) = (A⋃B) ⋃ C, A ⋂ (B⋂C) = (A⋂B) ⋂ C, A ⋂ (B ⋃ C) = (A ⋂ B) ⋃ (A ⋂ C), A ⋃ (B ⋂ C) = (A ⋃ B) ⋂ (A ⋃ C), A\B = A ⋂ հավասարություններից յուրաքանչյուրի ապացուցումը: Այդ հատկությունների մեկնաբանումը Էյլերի-Վենիգծապատկերներով: Թեմա 5. Առնչություններ. Կարգավորյալ ո-յակ. բազմությունների դեկարտյան արտադրյալ. դրահատկություններ. A x ( B ⋃ C ) = ( A x B ) ⋃ ( A x C ) , А х ( В ՈС)= (А х В) ⋂ (A x C), А х ( В \С)= (А х В) \ (A x C) հավասարություններից յուրաքանչյուրի ապացուցումը: Վերջավոր բազմությունների դեկարտյան արտադրյալի տարրերիքանակը: Թեմա 6. (Երկտեղ) առնչություններ երկու բազմությունների միջև.առնչություն բազմության վրա: Առնչության՝որոշման տիրույթ, արժեքների տիրույթ: Առնչության տրման ձևեր, առնչության գրաֆ, գրաֆիկ: Գործողություններառնչությունների նկատմամբ՝ միավորում, հատում, տարբերություն, լրացում: Բազմատեղ առնչություն (օրինակներ): Թեմա7. Առնչության հակադարձ, երկու առնչությունների համադրույթ, Առնչությունների հատկություններ (տեսակներ)՝անդրադարձելի, ոչանդրադարձելի, հակաանդրադարձելի, համաչափելի, ոչհամաչափելի, հակահամաչափելի, փոխանցելի. միավորման, հատման գործողություններ դրանցից յուրաքանչյուրի հետ. դրանցից յուրաքանչյուրի գրաֆի ևգրաֆիկի առանձնահատկությունները: Թեմա 8. Համարժեքության առնչություն. դրա գրաֆի և գրաֆիկիառանձնահատկությունները բազմության տրոհումը ըստ մի քանի հատկանիշների: Բազմության տրոհումը՝ ըստհամարժեքության առնչության (անհրաժեշտ և բավարար պայմանի ապացուցումը): Թեմա 9. Կարգի առնչություն (խիստ, ոչխիստ),դրագրաֆի և գրաֆիկի առանձնահատկությունները: Մասնակի կարգավորված բազմություն, գծորենկարգավորված բազմություն. դրանցից յուրաքանչյուրի հապավված գրաֆը:

 

23.Առաջին բուժօգնություն և երեխայի առողջության պահպանման հիմունքներ 3 կրեդիտ 3 ժամ 25/20/0 I կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Համառոտ բովանդակությունը

Թեմա 1. Հասկացություն հիվանդության մասին :Տուժածի քննության մեթոդները: Թեմա 2. Վերակենդանացմանմիջոցառումներ: Թեմա 3. Թունավորումներ: Թեմա 4.Վնասվածքներ: Թեմա 5. Ջերմային խանգարումներ:Թեմա 6. Արյունահոսություններ: Թեմա 7. Վիրակապություններ: Վիրակա­պություններ: Թեմա 8. Առողջ ապրելակերպի կանոնները: Թեմա 9. Ինֆեկցիոն հիվանդություններ: Թեմա 10. Սեռավարակներ: Անվտանգ սեռական կապեր: Պրոֆեսիոնալհիվանդություններ

 

24.Տարիքային անատոմիա և ֆիզիոլոգիա 2կրեդիտ 2 ժամ 24/6/0 I կիսամյակ Առանց Եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Թեմա 1. Մանկական օրգանիզմի աճի և զարգացման օրինաչափությունները: Տարիքային փուլեր: Օրացուցային ևկենսաբանական տարիքը, նրանց հարաբերակցությունը օնտոգենեզի տարբեր փուլերում` կենսաբանական տարիքիսահմանման չափանիշները: Երեխայի զարգացման կրիտիկական շրջանները: Թեմա 2. Ժառանգականությունը ևմիջավայրը, նրանց ազդեցությունը մանկական օրգա­նիզմի զարգացման վրա: Թեմա 3. Կարգավորիչ համակարգերիզարգացում /հումորալ և նյարդային/: Թեմա 4. Տարբեր տարիքային փուլերում ընդերային, շարժողական և զգայականհամակարգերի ֆունկցիոնալ փոփոխություն: Թեմա 5. Ջերմակարգավորման և էներգիայի փոխանակման տարիքային 75 առանձնահատկությունները: Թեմա 6. Հենաշարժիչ ապարատի օնտոգենետիկական օրինաչափու­թյունները: Թեմա 7. Ուղեղի հասունացման անատոմա-ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները: Թեմա 8. Երեխայի վարքագծիհոգեֆիզիոլոգիական ասպեկտները, հաղորդակցման վարքագծի ձևավորումը: Խոսք: Թեմա 9. Երեխայի անհատականտիպաբանական առանձնահատկությունները: Թեմա 10. Երեխայի ֆունկցիոնալ զարգացման մակարդակի ամբողջականախտորոշում: Պատրաստակամություն ուսուցման նկատմամբ:

 

25.Մաթեմատիկա-B/Մաթեմատիկայի ներածություն՝բազմությունների տեսության տարրերով/-2 3 կրեդիտ 3 ժամ15/45/0 I I կիսամյակ Առանց Եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Թեմա 1. Ֆունկցիան` որպես առնչություն, որպես համապատասխանություն, որպես երկու փոփոխական մեծություններիմիջև կապ: Ֆունկցիայի՝ որոշման տիրույթ, արժեքների տիրույթ: Թեմա 2. Արտապատկերումներ (պատկերնախապատկեր հասկացությունները), դրանց տեսակներ՝ վրադրում, տարադրում,միջադրում, փոխմիարժեք: Հավասարազոր բազմություններ, վերջավոր, անվերջ բազմություններ: Թեմա 3. Թվային ֆունկցիաներ: Գործողություններթվային ֆունկցիաների նկատմամբ՝ գումար (տարբերություն), արտադրյալ (քանորդ), համադրույթ, հակադարձ. հակադարձի գոյության անհրաժեշտ և բավարար պայման: Թեմա 4. Թվային ֆունկցիաների տեսակներ` զույգ, կենտ, պարբերական, աճող, նվազող մոնոտոն: Թեմա 5. Ուղիղ համեմատականություն, հակադարձ համեմատականություն. դրանցից յուրաքանչյուրը ներկայացնող ֆունկցիայի հատկությունները, գրաֆիկը: Քառակուսային ֆունկցիա, դրահատկությունները, գրաֆիկը: Մաթեմատիկական տրամաբանության տարրեր ա) Ասույթների հաշիվ Թեմա 6. Ասույթհասկացությունը. պարզ, բարդ ասույթներ: Հիմնական տրամաբանական կապեր. դրանցով արտահայտող բարդասույթների ճշմարտային արժեքների «հիմնավորումըե: Թեմա 7. Ասույթի ժխտում: Ասույթների կոնուկցիա, դիզյունկցիաիմպլիկացիա, էկվիվալենցիա դրանցից յուրաքանչյուրի սահմանումը: Ասույթների նկատմամբ կատարվողգործողությունների հիմնական հատկությունները (ապացուցումը): Թեմա 8. Ասույթների հաշվի բանաձևեր, նույնաբարճշմարիտ հիմնական բանաձևեր: Ասույթների հաշվի բանաձևերի նույնարժեքությունը: Թեորեմ նույնարժեք բանաձևերի 77 էկվիվալենցիայի համանշա­նակության մասին: Տեղադրման կանոնը: Նույնարժեք հիմնական բանաձևեր ևտաֆտալոգիաներ: Թեմա 9. Տրամաբանական հետևության առնչությունը ասույթների բազմության վրա: Թեորեմ երկուբանաձևերի տրամաբանական հետևության և դրանց իմպլիկացիայի մասին: Թեորեմներ տրամաբաական հետևությանմասին. ա) եթե E1, E2, E3, ..., En ⊨ E,ապա (E1 ⋀ E2 ⋀ E3 ⋀... ⋀ En) ⊨ E: բ) եթե E1, E2, E3, ..., En ⊨ E,ապա (E1, E2, E3, ..., En -1) ⊨ (En → E): Թեմա 10. Արտածման կանոներ՝ տեղադրման եզրակացման. օժանդակ արտածում: Դեդուկցիա, արտածման կանոններ՝սիլոգիզմի, նախադրյալի տեղափոխման (միացման, անջատման): Արտածման մի քանիպարզագույն կանոններ. հաստատող մոդուս, բացասող մոդուս, բացառող–հաստատող մոդուս, հաստատող–բացառողմոդուս, սիլոգիզմի կանոնը. կոնտրապոզիայի կանոնը:

 

26.Մանկավարժության տեսություն 4 կրեդիտ 4 ժամ 45/0/15 II կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Բաժին 1.Մանկավարժության ընդհանուր հիմունքները: Թեմա 1. Մանկավարժությունը որպես գիտություն: Մանկավարժության ուսումնասիրության առարկան, խնդիրները և գործառույթները: Թեմա 2. Մանկավարժությանմեթոդաբանությունը և գիտահետազոտական մեթոդները: Թեմա 3. Անձի սոցիալականացման գործընթացը: Թեմա 4. Մանկավարժական գործընթացը որպես համակարգ և ամբողջական երևույթ: 

Բաժին 2. Դիդակտիկա: Թեմա 5. Դիդակտիկան որպես մանկավարժական տեսություն: Թեմա 6. Ուսուցման գործընթացըորպես ամբողջական համակարգ: Թեմա 7. Ուսուցման օրինաչափությունները, սկզբունքները և դրանց դասակարգումը: Թեմա 8. Ուսուցման մեթոդներն ու միջոցները: Թեմա 9. Ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաները: Թեմա 10. Ուսուցման կազմակերպման ձևերը: Թեմա 11.Ուսուցման գործունեության արդյունքների ստուգումն ու գնահատումը: 

Բաժին 3.Դաստիարակության տեսություն: Թեմա 12. Դաստիարակության գործընթացի էությունը և բովանդակությունը: Թեմա 13. Դաստիարակության սկզբունքները: Թեմա 14. Դաստիարակության մեթոդները,միջոցներն ու ձևերը: Թեմա 15. Անձի դաստիարակությունը կոլեկտիվում և ընտանիքում: Թեմա 16.Մտավոր դաստիարակություն:Սովորողների գիտականաշխարհայացքի ձևավորումը: Թեմա 17. Բարոյական դաստիարակություն: Թեմա 18. Իրավական դաստիարակություն: Թեմա 19. Գեղագիտական դաստիարակություն: Թեմա 20. Քաղաքացիական դաստիարակություն: Թեմա 21. Աշխատանքային դաստիարակություն:Սովորողների մասնագիտական կողմնորոշում: Թեմա 22. Ֆիզիկականդաստիարակություն:

 

27.Երաժշտություն և տարրական դպրոցում երաժշտության ուսուցման մեթոդիկա-1 2 կրեդիտ 3 ժամ 15/15/15 II կիսամյակ Առանց Եզրափակիչ գնահատման 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1.Կրտսեր դպրոցականի երաժշտական գործունեության հիմնական ձևերը: Թեմա 2. Երաժշտականդաստիարակությունը արտադասարանային աշխատանքների ընէացքում: Թեմա 3. Երաժշտական խմբակայինաշխատանքների կազմակերպման ձևեր: Թեմա 4. Մանկական երաժշտական նվագարանների իմացություն: Թեմա 5. Ծանոթություն երաժշտական այբուբենին, նվագելու կարողություն: Թեմա 6. Բազմակողմնաի երաժծտական կրթությամբզարգացած անձնավորություն:

 

 

 

 

28.Մայրենի լեզու -2 3 կրեդիտ Շաբաթական 3ժամ 15/30/0 II կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Ներածություն. Բառագիտություն. ուսումնասիրության առարկան: Բառ. բառի հատկանիշները: Թեմա 1. Բառիմաստիտեսակները, բառի մենիմաստությունն ու բազմիմաստությունը: Բառիմաստի փոփոխություն: Բառերի ձևաիմաստայինխմբերը: Թեմա 2. Բառապաշար: Բառապաշարի շերտերն ու դասակարգումը: Թեմա 3. Բառակազմություն: Ձևութը և նրատեսակները: Թեմա 4. Բարդություններ. տեսակները: Թեմա 5. Դարձվածաբանություն. դասակարգումը: Թեմա 6. Բառարանագրություն. բառարանների տիպերը:

 

29.Տարիքային հոգեբանություն 2 կրեդիտ Շաբաթական 2 ժամ 24/0/6 II կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Ներածություն. Կրտսեր դպրոցականի հոգեբանության առարկան, նպատակը, մեթոդները: Թեմա 1. Կրտսերդպրոցականի անատոմիան ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Դպրոցականկյանքին երեխայի սկզբնական հարմարման առանձնահատկությունները: Թեմա 3. Կրտսեր դպրոցականի մոտհոգեբանական նորագոյացությունները: Թեմա 4. Խաղը կրտսեր 84 դպրոցական տարիքում: Թեմա 5. Ուսումը որպեսկրտսեր դպրոցականի առաջատար գործունեության ձև: Թեմա 6. Կրտսեր դպրոցականի անձի ձևավորումը: Թեմա 7. Կրտսեր դպրոցականի միջանձնային փոխհարաբերությունները: Թեմա 8. Կրտսեր դպրոցականների մոտ իմացականգործընթացների զարգացումը: Թեմա 9. Կրտսեր դպրոցականների ուշադրության առանձնահատկությունները: Թեմա 10. Հիշողության առանձնահատկությունները կրտսեր դպրոցական տարիքում: Թեմա 11.Մտածողությանառանձնահատկությունները կրտսեր դպրոցական տարիքում: Թեմա 12. Երևակայության առանձնահատկություններըկրտսեր դպրոցական տարիքում: Թեմա 13. Կրտսեր դպրոցականի զգացմունքները, հույզերը: Թեմա 14. Կրտսերդպրոցականի կամային որակները: Թեմա 15. Կրտսեր դպրոցականի բնավորության ձևավորումը: Թեմա 16. Կրտսերդպրոցականի խոսքի զարգացումը: Թեմա 17. Ուսուցչի դերը կրտսեր դպրոցականի ուսուցման և դաստիա-րակությանգործում: Թեմա 18. Երեխայի ներաշխարհի ուսումնասիրման մեթոդները: Թեմա 19. Երեխաների հոգեբանությանըվերաբերող տեսություններ:

 

30.Մաթեմատիկա-B/Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի բովանդակային ուղղության տեսական հիմունքները/ -3 4 կրեդիտ Շաբաթական 4 ժամ (15/45/0) 3-րդ կիսամյակ Առանց Եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը.

Պրեդիկատների հաշիվ

Թեմա 1. Ասույթների հաշվի «սահմանափակությունըե: «Պրեդիկատի հասկացությունը՝ մեկտեղանի,ազմատեղ: Պրեդիկատի և առնչության կապը: Պրեդիկատների՝ կոնյուկցիա, դիզյունկցիա, իմպլիկացիա, էկվիվալենցիա. դրանցիցյուրաքանչյուրի ճշմարտացիության բազմությունը: Թեմա 2. Քվանտորներ՝ գոյության, ընդհանրության. ազատ և կապվածփոփոխականներ: Թեմա 3. Պրեդիկատների հաշվի բանաձևեր. դրանց համազորությունը: Համանշանական բանաձևեր: Թեմա 4. Դատողությունների արտահայտումը պրեդիկատների միջոցով: Տրամաբանական հետևության ևհամարժեքության առնչությունը պրեդիկատների բազմության վրա: Թեմա 5. Դատողությունները և սիլոգիզմները. դրանցարտահայտումը պրեդիկատային բանաձևերով: 

Սահմանումներհասկացություններ,թեորեմներ 

Թեմա 6. Սահմանում. դրա առանձնահատկությունները: Սահմանման կանոններ՝ համաչափություն. կրկնաբանության ևշրջապտույտի բացառում, հստակություն,հակիրճություն: Իրական և անվանական (նոմինալ) սահմանումներ: Թեմա 7. Հասկացություն. դրա ծավալ և բովանդակություն: Հասկացու­թյունների հարաբերությումը՝ ըստ ծավալի: Հասկացությանընդհանրացում և սահմանափա­կում.սեռային և տեսակային հասկացություններ: Թեմա 8. Թեորեմ, դրա կառուցվածքը: Անհրաժեշտ և (կամ) բավարար պայմաններ: Թեորեմի ապացուցման ձևեր: Ճիշտ և սխալ դատողություններ:

 

31.Տարրական կրթության մանկավարժություն 4 կրեդիտ 4 ժամ (45/0/15/) 3-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Թեմա 1. Տարրական դպրոցի մանկավարժության ընդհանուր հիմունքները: Թեմա 2. Տարրական դպրոցիմանկավարժության գիտությունների համակարգը: Թեմա 3. Կրթության բովանդակությունը, կրթական նոր հարացույցերը: Թեմա 4. Անձի ձևավորում և սոցիալականացում: Թեմա 5. Ուսուցման տեսության ժամանանակից տեսությունները: Թեմա6. Ուսուցումը որպես իրականության արտացոլում: Թեմա 7. Իմացության մեջ զգայական իմացության և տրամաբանականիմացության փոխկապակցումը: 90 Թեմա 8. Կրտսեր դպրոցականի տարիքային առաձնահատկությունները: Թեմա 9. Ոսուցման սկզբունքները: Թեմա 10. Ուսուցման մեթոդները, նորագույն մեթոդները աշակերտակենտրոն ուսուցմանընթացքում: Թեմա 11. Ուսուցման կազմակերպման ձևերն ու եղանակները: Թեմա 12. Կոլեկտիվ ուսուցմանառավելություններն ու թերությունները: Թեմա 13. Դասը որպես ուսուցման կազմակերպան հիմնական ձև, ուսուցմանկազմակերպման այլ ձևեր: Թեմա 14. Ուսուցման կազմակերպման նորագույն եղանակները: Թեմա 15. Պրոբլեմայինուսուցում: Թեմա 16. Ծրագրավորված ուսուցում: Թեմա 17. Սովորողների իմացական գիտելիքների, կարողությունների, հմտութ-յունների հաշվառումը և գնահատումը: Թեմա 18. Ուսուցչի դերը սովորողների ուսումնաիմացականգործունեության կառավարման, կազմակերպման գործում:

 

32.Երաժշտություն և տարրական դպրոցում երաժշտության ուսուցման մեթոդիկա-2 3 կրեդիտ 3 ժամ 15/15 /15 3-րդ կիսամյակ եզրափակիչգնահատման 

Համառոտ բովանդակությունը

Թեմա 1. Երեխաների երաժշտական դաստիարակության պատմություն: Թեմա 2. Երաժշտության դասը և դրատեսակները: Թեմա 3. Տարրական դասարաններում երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա: Թեմա 4. Տարրականդպրոցում երաժշտական դաստիարակության գիտական հիմունքները և մեթոդոլոգիական սկզբունքները: Թեմա 5. Կրտսեր դպրոցականների երաժշտական գործունեության հիմնական տիպերը: Թեմա 6. Երաժշտականդաստիարակությունը արտադասարանական ժամերին: Թեմա 7. Երաժշտական հանգստի կազմակերպման 92 զանգվածային և խմբակային ձևերը:

 

33.Կերպարվեստ և տարրական դպրոցում կերպարվեստի ուսուցման մեթոդիկա-1 3 կրեդիտ 3 ժամ 15/15/15 3-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1.Կերպարվեստի առաջացումը: Թեմա 2. Կերպարվեստի զարգացման հիմնական ուղղությունները: Թեմա 3.Մարդըև բնությունը որպես կերպարվեստի ուսումնասիրության բնորոշիչ մաս: Թեմա 4. Զգայականի և հոգեկանի դերըկերպարվեստում: Թեմա 5. Կերպարվեստի կապը այլ գիտությունների հետ: Թեմա 6. Կերպարվեստի դասավանդմանառանձնահատկությունները: Թեմա 7. Անձի անհատական ընդունակությունների զարգացումը կերպարվեստի օգնությամբ:

 

34.Մայրենի լեզու-3 4 կրեդիտ 4 ժամ 15/45/0 3-րդ կիսամյակ Առանց Եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Ներածություն. Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանության ուսումնասիրության առարկան: Քերա-կանական կարգեր: Թեմա 1. Խոսքի մասերը ժամանակակից հայերենում, դրանց որոշման հիմունք-ները: Փոխանունություն: Թեմա 2. Գոյական. քերականական կարգերը (թվի, հոլովի, առկայացման, անձի և ոչ անձի), իմաստայինքերականական խմբերը: Թեմա 3. Ածական. տեսակները և նրանց հատ-կանիշները: Թեմա 4. Թվական. տեսակները, կազմությունը:

 

35.Մանկավարժական հոգեբանություն 2 կրեդիտ 2 ժամ 15/15/0 3-րդ կիսամյակ Առանց Եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Թեմա 1. Մանկավարժական հոգեբանության առարկան և խնդիրները: Թեմա 2. Ուսումնական գործունեությանկառուցվածքը: Թեմա 3. Մանկավարժական հոգեբանության մեթոդները: Թեմա 4. Մանկավարժի անձնային որակների ևմասնագիտական պատրաստվածության հիմնախնդիրները: Թեմա 5. Մանկավարժական գործունեությանշարժառիթները, մանկավարժական կոլեկտիվի հոգեբանություն: Թեմա 6. Մանկավարժական կարողություններ ևհմտություններ: Թեմա 7. Մանկավարժական գործունեության կառուցվածքը: Թեմա 8. Դաստիարակությանհոգեբանություն: Թեմա 9. Կրթության հոգեբանություն: Թեմա 10. Ուսուցման հոգեբանություն: Թեմա 11. Ուսուցչի անձիհոգեբանություն

 

36.Մաթեմատիկա-B /Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի բովանդակային ուղղության տեսական հիմունքները/-4 3 կրեդիտ Շաբաթական 3 ժամ 11/25/0  4-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Հանրահաշվական համակարգեր

Թեմա 1. Հանրահաշվական գործողություն հասկացությունը: հանրահաշվական գործողությունների հատկություններ(տեսակներ)՝ տեղափոխելի, զուգորդելի, բաշխական: Թեմա 2. Կրճատելի հանրահաշվական գործողություն: Չեզոք(միավոր, զրոյական) տարր, կլանող տարր: Տարրի` համաչափ (հակադարձ, հակադիր): Հակադարձելի հանրահաշվականգործողություն: Թեմա 3. Խումբ հասկացությունը. միավորի միակությունը: Երկրաչափական ձևափոխությունների խմբեր: Թեմա 4. Օղակ հասկացությունը: Չեզոք (զրոյական) տարրի գոյությունը և միակությունը: Համաչափ (հակադիր) տարրիգոյությունը և միակությունը: Հանումը (երկու տարրերի տարբերությունը) օղակում. հիմնական հատկություններ՝ a ∙ (-b) = - ab, (-a) ∙ (-b) = ab, a ∙ (b - c) = ab - ac, (a - b) - (c-d) = (a + d) - (b + c), (a - b) (c - d) = (ac + bd) - (ad + bc): Թեմա 5. Դաշտհասկացությունը. միավորի գոյությունը և միակությունը, հակադարձի գոյությունը և միակությունը: Բաժանումը դաշտում. հիմնական հատկություններ՝ a/b=c/d⇔ ad=bc, a/b+c/d=ad+bc/bd, a/b ∙ -c/d = ac/bd, a/d :b/c=ac/db: Թեմա 5. Միացություններիտեսության տարրեր: Թեմա 6. Կոմբինատորիկայի խնդիրներ: Գումարի, արտադրյալի կանոնը: Թեմա 7. Առանցկրկնությունների՝ տեղափոխություններ, տեղադրություններ, միացություններ. դրանց հատկությունները: Թեմա 8. Կրկ­նու­թյուններով՝ տեղափոխություններ, տեղադություններ, միացություններ. դրանց հատկությունները:

 

37.Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա-1 3 կրեդիտ 3 ժամ 11/25/0 4-րդ կիսամյակ Առանց Եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Թեմա 1. ՄԴՄ–ն որպես գիտություն և ՄՏԴ–ն որպես ուսումնական առարկա տարական դպրոցում: Թեմա 2. Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդները տարրական դպրոցում: Թեմա 3. Մաթեմատիկայի ուսուցմանկազմակերպումը տարրական դպրոցում: Մաթեմատիկայի դասը և նրա առանձնա­հատ­կությունները: Թեմա 4. Մաթեմատիկայի ուսուցման միջոցները: Ուսումնական պրոցեսի կազմակեր­պումը տարրական դպրոցում: Թեմա 5. Մաթեմատիկայի դասավանդման առանձնահատկությունները սակավակոմպլեկտ դպրոցում:

 

38.Մանկավարժության պատմություն 2 կրեդիտ 2 ժամ 12/0/12 4-րդ կիսամյակ Առանց Եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Թեմա 1. Ներածություն: Դաստիարակության ծագումը: Թեմա 2. Դաստիարակությունը Հին Հռոմում: Թեմա 3. Դպրոցը ևմանկավարժական միտքը միջնադարում: Թեմա 4. Վերածննդի դարաշրջանի դպրոցն ու մանկավարժական միտքը: Թեմա5. Նոր շրջանի դպրոցն ու մանկավարժական միտքը: Թեմա 6. Նորագույն շրջանի արևմտաեվրոպական դպրոցն ումանկավարժական միտքը: Նոր շրջանի ամերիկյան դպրոցն ու մանկավարժական միտքը: Թեմա 7. Խորհրդային դպրոցիձևավորումն ու զարգացումը, միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթության համակարգի 102 ձևավորումը:Թեմա 8. Ժամանակակից հայ մանկավարժներ:

 

39.Կերպարվեստ և տարրական դպրոցում կերպարվեստի ուսուցման մեթոդիկա-2 3 կրեդիտ 3 ժամ 11/25/0 4-րդ կիսամյակ եզրափակիչ գնահատման 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Կերպարվեստի դասավանդման մեթոդիկան տարրական դպրոցում: Թեմա 2. Կերպարվեստիկրթադաստիարակչական դերն ու նշանակությունը: Թեմա 3. Կրտսեր դպրոցականի կերպարվեստային գործունեությանհոգեբանամանկավարժական հիմունքները: Թեմա 4. Գեղագիտական վերաբերմունքի ձևավորում և զարգացում: Թեմա 5. Արվեստի և կերպարվեստի տեսակների իմացություն, ծանոթացում դեկորատիվ կիրառական արվեստի ձևերին, առանձնահատկություններին, կատարման միջոցներին: Թեմա 6. Արվեստի թեմաներով զրույցների կազմակերպում: Թեմա 7. Կերպարվեստի ժանրերի իմա­ցություն: Թեմա 8. Կերպարվեստային ակտիվության տարբեր տեսակներիարտահայտչամիջոցների, տեսակներին համապատասխան նյութերի կիրառման իմացություն: Թեմա 9. Կերպարվեստային գործունեության միջոցով ինքնիրացման գործընթացի իրականացում: Թեմա 10. Կերպարվեստիայլընտրանքային ծարագրերը տարրական դպրոցում: Թեմա 11. Ժամանակակից դասավանդման մեթոդների կիրառում: Թեմա 12. Կերպարվեստային գործունեության ընթացքում երեխայի ինքնու­րույնության ձևավորում և զարգացում: Թեմա13. Անհատական և խմբակային աշխատանքների կազմակերպում: Թեմա 14. Անհատական մոտեցման ցուցաբերում:

 

 

40.Մայրենի լեզու -4 3 կրեդիտ 3 ժամ 11/25/0 4-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Թեմա 1. Դերանուն. տեսակները և դրանց քերականական հատկանիշները: Թեմա 2. Բայ. կազմությունը, տեսակները, քերականական կարգերը` դեմք, թիվ, ժամանակ, եղանակ, սեռ, կերպ: Թեմա 3. Մակբայ. տեսակները և կազմությունը:

 

41.Տարրական դպրոցում մայրենի լեզվի ուսուցման մեթոդիկա-1 3 կրեդիտ 3 ժամ 13/26/0 4-րդ կիսամյակ Առանց Եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Ներածություն. Հայոց լեզվի տարրական դասընթացը: Հայոց լեզվի մեթոդիկայի պատմական զարգաց-ման հիմնականփուլերը: Թեմա 1. Հայոց լեզվի մեթոդիկան որպես գիտություն, կապը այլ գիտությունների հետ: Թեմա 2. Հայոց լեզվիմեթոդիկայի բաժինները: Ծրագիր, դասագիրք, մեթոդիկա: Թեմա 3. Գիրը և քաղաքակրթության զարգացումը: Գրաճանաչության ուսուցման մեթոդները և դրանց դասակարգման սկզբունքները հայ դպրոցում: Թեմա 4. Գրաճանաչության ուսուցման ժամանակակից մեթոդները: Թեմա 5. Նախաայբբենական, այբբենական, հետայբբենականշրջաններ, խնդիրներն ու նպատակները: Թեմա6. Գրաճանաչության ուսուցման դասերի տիպերը: Հնչյուն-տառի ուսուցում: Թեմա 7. Այբբենարանը որպես դասագիրք:

 

42.Մանկան պրակտիկ հոգեբանություն 2 կրեդիտ Շաբաթական 2 ժամ 11/11/0 5-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Համառոտ բովանդակություն

Թեմա 1. Դպրոցի հոգեբանական ծառայություն: Թեմա 2. Դպրոցում պրակտիկ հոգեբանի աշխատանքի մեթոդները ևհիմնական ուղղությունները: Թեմա 3. Երեխայի հոգեկան զարգացման տարիքային և անհատականառանձնահատկությունները: Թեմա 4. 6- 9 տարեկան երեխաների հոգեդիագնոստակա: Թեմա 5. Երեխաների հետհոգեշտկողական աշխատանքի ընդհանուր սկզբունքներն ու մեթոդները: Թեմա 6. Օժտված և ռիսկային խմբի երեխաներիհետ աշխատանքը:

 

43.Մաթեմատիկա-B /Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի բովանդակային ուղղության տեսական հիմունքները/-5 3 կրեդիտ Շաբաթական 4 ժամ 13/39/0 5-րդ կիսամյակ Առանց Եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Բնական թվերի շարի կառուցման աքսիոմային համակարգը (Պեանո)

Թեմա 1. Աքսիոմային մեթոդը մաթեմատիկայում. ոչ սահմանելի հասկացություններ, առնչություններ, աքսիոմներ: Աքսիոմների համակարգի անհակասելիություն, անկախություն, լրիվություն: Թեմա 2. Բնական թվերի շարի Պեանոյիաքսիոմների համակարգը. մաթեմատիկական ինդուկցիայի աքսիոմը: Գումարի աքսիոմային սահմանումը. գումարի՝գոյության թեորեմը (նկարագրություն). միակության թեորեմի ապացուցումը: Գումարի հատկություններ՝տեղափոխականություն: Գումարման աղյուսակ: Թեմա 3. Արտադրյալի աքսիոմային սահմանումը,արտադրյալի՝գոյության թեորեմը (նկարագրություն). միակության ապացուցումը: Արտադրյալի հատկությունների՝տեղափոխականություն, զուգորդականություն: Բազմապատկման աղյուսակ: Թեմա 4. Զրո թիվը: Կարգի առնչությունը Z0-nւմ. դրա հատկությունների ապացուցումը: Գումարի և արտադրյալի մոնոտոնությունը: Տարբերության, քանորդիսահմանումը Z0-nւմ: Մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդը: Բնական թվերի շարի կառուցման տեսաբազմային (ՏԲ) մոդելը. Z0-ի տեսաբազմային մեկնաբանումը Թեմա 5. «Երկու բազմությունների համազորությունե առնչությունը որպեսհամարժեքություն. համարժեքության դասերը որպես բնական թվերի ՏԲ մեկնաբանում: Թեմա 6. Համրանք: Կարգային, քանակական բնական թվեր: Բնական հատված. թեորեմներ դրա վերաբերյալ: Կարգի առնչության ՏԲ եկնաբանումը(թեորեմ՝ վերջավոր բազմության ենթաբազմության վերջավոր լինելու մասին): Թեմա 7. Ոչ բացասական ամբողջ թվերիգումար հասկացության ՏԲ սահմանումը, դրա կոռեկտությունը, գոյությունն ու միակությունը: Գումարի հատկություններ: «Ոչ բացասական ամբողջ թվերի տարբերություն» հասկացությունը. դրա կոռեկտությունը, գոյությունն ու միակությունը: Տարբերության (և գումարի) հատկություններ: Թեմա 8. «Ոչ բացասական ամբողջ թվերի արտադրյալ» հասկացության ՏԲսահմանումը, դրա կոռեկտությունը,գոյությունն ու միակությունը: « Ոչ բացասական ամբողջ թվերի քանորդ» հասկացությունը. դրա կոռեկտությունը, գոյությունն ու միակությունը. արտադրյալի (և քանորդի) հատկություններ:

 

 

 

44.Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա-2 3 կրեդիտ 3 ժամ 13/26/0 5-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Թեմա 1. Ոչ բացասական ամբողջ թվերի թվարկության ուսումնասիրման մեթոդիկան: Թեմա 2. Ըստ համակենտրոններիթվերի ուսուցման մեթոդիկան: Թեմա 3. Թվարկության տասնորդական դիրքային համակարգիառանձնահատկությունները: Թեմա 4. Թվաբանական գործողությունների ուսուցման մեթոդիկան: Թեմա 5. Թվաբանականգործողությունների ուսուցումը ըստ համակենտրոնների

 

45.Մայրենի լեզու -5 3 կրեդիտ Շաբաթական 3 ժամ 11/25/0 5-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Թեմա 1. Կապ. տեսակները, դասակարգման սկզբունքները, հոլովառությունը: Թեմա 2. Շաղկապ. տեսակները: Թեմա 3. Վերաբերական. տեսակները: Թեմա 4. Ձայնարկություն. Տեսակները:

 

46Տարրական դպրոցում մայրենի լեզվի ուսուցման մեթոդիկա-2 4 կրեդիտ Շաբաթական 4 ժամ 11/37/0 5-րդ կիսամյակ եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Ներածություն. Բացատրական ընթերցանության հիմնական խնդիրներն ու նպատակները: Թեմա 1. Մեթոդիբաղադրամասերը. զրույց, բնագրի ընթերցում, տեսակները, ուսուցումը, բառային աշխատանք, բովանդակությանվերարտադրում կամ պատմում, ամփոփում: Թեմա2. Գեղարվեստական և գիտահանրամատչելի նյութերի ուսուցում: Թեմա 3. Կարդալու հմտությունների զարգացում: Արտահայտիչ կարդալու կարողությունների ձևավորում: Թեմա 4. Արտադասարանային ընթերցանություն կազմակերպման ձևերը, գնահատման նորմերը: Թեմա 5. Մայրենի լեզվիընթերցարանների վերլուծություն:

 

47.Մաթեմատիկա-B /Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի բովանդակային ուղղության տեսական հիմունքները/-6 2 կրեդիտ Շաբաթական 3 ժամ 9/18/0 6-րդ կիսամյակ եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակություն

Թվերի տեսության տարրեր 

Թեմա 1. Ոչ դիրքային, դիրքային թվագրության համակարգեր (պատմական ակնարկ): Թվի գրառումը թվագրությանդիրքային համակարգում (բաժանում մնացորդով): Թվագրության տասնորդական համակարգը: Թեորեմ տասնորդականհամակարգում թվի գրության գոյության և միակության մասին: Թեմա 2. Գումարի (տարբերության) հաշվման ալգորիթմը: Արտադրյալի (և քանորդի) հաշվման ալգորիթմը: Թեմա 3. Տասնորդականից տարբեր թվագրության համակարգեր՝երկուական համակարգը գործողություններ այդ համակարգում: Թեմա 4. «Բաժանելիության» առնչությունը Zo-ում: Գումարի (տարբերության), արտադրյալի(քանորդի) բաժանելիության մասին թեորեմներ: Բաժանելիության հայտանիշներ՝3-ի, 5-ի, 9-ի, 11-ի վրա: Բաժանելիության՝ Պասկալի հայտանիշը: Թեմա 5. Էվկլիդեսի ալգորիթմը: Բազմապատիկ,բաժանարար: Ամենամեծ ընդհանուր բաժանաբար, ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ. թեորեմներդրանց վերաբերյալ: Թեմա 6. Պարզ թիվ, բաղադրյալ թիվ, փոխադարձ պարզ թվեր. թեորեմներ դրանց վերաբերյալ: Թեորեմ պարզ բաժանարարի գոյության մասին: Թեմա 7. Թեորեմ տրված թվի քառակուսի արմատին չգերազանցող պարզբաժանարարի մասին: Էրատոսֆենեսի զատիչը. պարզ թվերի բազմության անվերջությունը: Թեմա 8. Թվաբանությանհիմնական թեորեմը: Բնական թվերի կանոնական վերլուծությունը: Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար, ամենափոքրընդհանուր բազմապատիկ գտնելու ալգորիթմը: 

 

48.Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա-3 2 կրեդիտ Շաբաթական 2 ժամ 9/9/0 6-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Թեմա 1. Կարևորագույն մեծությունների ուսումնասիրման մեթոդիկան տարրական դպրոցում: Թեմա 2. Հանրահաշվականնախագիտելիքների ուսումնասիրման մեթոդիկան տարրական դպրոցում: Թեմա 3. Երկրաչափական նախագիտելիքներիուսումնասիրման մեթոդիկան տարրական դպրոցում:

 

 

49.Գործնական մանկավարժություն 2 կրեդիտ Շաբաթական 3 ժամ 0/18/9 6-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Համառոտ բովանդակություն

Թեմա1. Գործնական մանկավարժության առարկան, նպատակը, խնդիրները: Թեմա 2. Մանկավարժականվարպետություն; Թեմա 3. Կրթական հաստատությունների կառավարում: Թեմա 4. Դպրոցի կառավարման հիմունքներ:

 

50.Մայրենի լեզու -6 3 կրեդիտ Շաբաթական 4 ժամ 9/27/0 6-րդ կիսամյակ եզրափակիչ գնահատման 

Համառոտ բովանդակություն

Ներածություն. Շարահյուսության ուսումնասիրության առարկան. կապակցության միջոցներն ու եղանակները: Թեմա 1. Բառակապակցություն. դասակարգումը: Թեմա 2. Նախադասություն. հատկանիշները, տեսակները: Թեմա 3. Պարզնախադասություն: Նախադասության գլխավոր անդամներ: ենթակա և ստորոգյալ, դրանց արտահայտությունը:

 

51.Տարրական դպրոցում մայրենի լեզվի ուսուցման մեթոդիկա-3 4 կրեդիտ Շաբաթական 5 ժամ 9/36/0 6-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Համառոտ բովանդակություն.

Ներածություն. Քերականության տարրական դասընթացը: Թեմա 1. Քերականության ուսուցման մեթոդներն ուեղանակները: Թեմա 2. Քերականության դասի կառուցվածքը, դասի տիպերը: Թեմա 3. Քերականականնախագիտելիքների ուսուցումը: Թեմա 4. Լեզվական տարրական գիտելիքների ուսուցում: Հնչյունաբանության, բառակազմության ուսուցում: Ձևաբանության ուսուցում, շարահյուսության ուսուցում:

 

52.Մանկական գրականություն և գրականագիտության հիմունքներ-1 2 կրեդիտ Շաբաթական 2 ժամ 9/0/9 6-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Ներածություն. Գրականությունը որպես արվեստի տեսակ, սեռեր և ժանրեր: Թեմա 1. Հայ ժողովրդականբանահյուսությունը, մանկական ընթերցանության համար նախատեսված ստեղծագործություններ: Թեմա 2. Մանկականգրականությունը միջին դարերում. Ն.Շնորհալի, Մ.Գոշ: Թեմա 3. Մանկական գրականությունը IX դարում, Մխիթարյանմիաբանության գործունեությունը, Աբովյանն իբրև հայ մանկագրության հիմնադիր: Թեմա 4. Մ. Նալբանդյանի և Ռ. Պատկանյանի մանկական ընթեր-ցանության համար նախատեսված ստեղծագործությունները: Թեմա 5. Հայմանկագրությունը 19-րդ դարի վերջին. Հ.Թումանյան, Ղ.Աղայան, Ա. Խնկոյան: Թեմա 6. Հայ հասարակական կյանքը 20-րդդարի սկզբին, գրական հոսանքներ և ուղղություններ: Թեմա 7. Դարասկզբի մանկական պարբերականները: Թեմա 8. Վ.Փափազյանի, Ավ.Իսահակյանի, Դ.Դեմիրճյանի մանկական ընթերցանության համար նախատեսվածստեղծագործությունները: Թեմա 9. Անապաստականների կյանքը պատկերող ստեղծագործություններ. Ստ.Զորյանի«Խուժան Արշոն»: Թեմա 10. Գիտամասսայական և գիտաֆանտաստիկ ժանրի ստեղծագործություններ: Թեմա 11. Հայմանկական գրականությունը Հայրենական պատերազմի տարիներին, առանձնահատկությունները: Թեմա 12. Ստ. Զորյանը, Հ. Հայրապետյանը մանկագիրներ:

 

53.Մաթեմատիկա-B (Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի բովանդակային ուղղության տեսական հիմունքները)-7 4 կրեդիտ Շաբաթական 4 ժամ 9/27/0 7-րդ կիսամյակ եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը 

Թվային համակարգերի ընդլայնումները 

Թեմա 1. Թվերի համակարգի ընդլայնումը (պատմական ակնարկ): Ամբողջ թիվը որպես կարգավորյալ զույգերիբազմության. համարժեքության դաս. գործողություններ (գումարում, բազմապատկում, հանում) ամբողջ թվերինկատմամբ: Ամբողջ թվերի կարգավորյալ օղակը: Թեմա 2. Ռացիոնալ թիվը որպես ամբողջ թվերից կազմվածկարգավորյալ զույգերի բազմության համարժեքության դաս. գործողություններ ռացիոնալ թվերի նկատմամբ: Ռացիոնալթվերի դաշտը: Թեմա 3. Տասնորդական կոտորակ հասկացությունը.դրա գրառումը: Սովորական կոտորակըտասնորդականով ներկայացնելու անհրաժեշտ և բավարար պայման: 138 Գործողություններ տասնորդականկոտորակների նկատմամբ: Անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակներ.դրա վերածումը սովորականի: Թեմա 4. Անհամաչափելի հատվածներ. թեորեմ դրանց գոյության մասին: Անվերջ ոչ պարբերական տասնորդական կոտորակ. իրական թիվ հասկացությունը: Գործողություններ իրական թվերի հետ (նկարագրություն):

 

54.Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա-4 3 կրեդիտ Շաբաթական 3 ժամ 10/20/0 139 7-րդ կիսամյակ եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Թեմա 1. Տեքստային խնդիրների լուծման ուսուցման մեթոդիկան: Թեմա 2. Պարզ և բաղադրյալ խնդիրների լուծմանուսուցման մեթոդիկան: Թեմա 3. Մասերի և կոտորակների ուսուցման մեթոդիկան: Թեմա 4. Մասերի և կոտորակներիվերաբերյալ խնդիրների լուծման ուսուցման մեթոդիկան: Թեմա 5. Տիպային խնդիրների լուծման մեթոդիկան:

 

55.Մայրենի լեզու -7 4 կրեդիտ Շաբաթական 4 ժամ 9/27/0 7-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Թեմա 1. Գոյականական և բայական անդամի լրացումներ: Թեմա 2. Դերբայական դարձված և կողմնակի անդամներ: Թեմա 3. Նախադասության բազմակի անդամներ:

 

56.Տարրական դպրոցում մայրենի լեզվի ուսուցման մեթոդիկա-4 3 կրեդիտ Շաբաթական 3 ժամ 9/18/0 7-րդ կիսամյակ եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

ՆերածությունԽոսքի տեսակները և դրանց փոխադարձ կապը

Թեմա 1. Բանավոր խոսքի զարգացումը, նրա բաղադրիչները: Թեմա 2. Գրավոր խոսք, բաղադրիչները, նրա ուղղությամբտարվող աշխատանքները: Թեմա 3. Գրավորների տեսակները, ուսուցումը: Թեմա 4. Վայելչագրության ու կետադրությանուսուցումը: Թեմա5. 142 Ուղղագրության և ուղղախոսության ուսուցում: Թեմա 6. Արտադասարանային ևարտադպրոցական աշխատանքներ:

 

57.Մանկական գրականություն և գրականագիտության հիմունքներ-2 4 կրեդիտ Շաբաթական 4 ժամ 18/18/0 7-րդ կիսամյակ եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը

Թեմա 1. Նորագույն շրջանի հայ մանկական գրականության առանձնահատկություններն ու զարգացման միտումները: Թեմա 2. Պ. Սևակը և 60-ականների գրական շարժումը: ՙՁերծանոթները՚ժողովածուն: Թեմա 3. Նորագույն շրջանիմանկական արձակը. Ս. Խանզադյան, Վ. Անանյան, Վ. Խեչումյան, Խ. Գյուլնազարյան, Հր. Մաթևոսյան, Մ. Գալշոյան: Թեմա4. Նորագույն շրջանի մանկական պոեզիան. Ս. Կապուտիկյան, Պ. Խաչատրյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Սևան, Գ. Գաբրիելյան: Թեմա 5. Ժամանակակից մանկական գրականությունը. Ե. Պետրոսյան, Լ. Սարգսյան, Էդ. Միլիտոնյան, Յու. Սահակյան: Թեմա 6. Թարգմանական մանկական գրականության առանձնահատկությունները, ռուս մանկագրությունը: Թեմա 7. Ի.Կռիլովի առակները: Թեմա 8. Ա.Պուշկինի հեքիաթներն ու մանկական ընթերցանության համար նախատեսվածբանաստեղծությունները: Թեմա 9. Պ.Երշովի, Ն.Նեկրասովի մանկական ստեղծագործությունները: Թեմա 10. Լ.Տոլստոյիմանկավարժական գործունեությունն ու դասագրքերը: Տոլստոյի հեքիաթներն ու պատմվածքները: Թեմա 11. Ա.Չեխովի, Մ.Սիբիրյակի մանուկների համար նախատեսված ստեղծագործությունները: Թեմա 12. Ռուս մանկական գրականությունը20-րդ դարում. Մ.Գորկի, Վ.Մայակովսկի, Կ.Չուկովսկի, Ս.Մարշակ, Պրիշվին, Ս.Միխալկով, Ա.Բարտո: Թեմա 13. Արտասահմանյան մանկական գրականություն. Դ.Դեֆո, Շ.Պերրո, Ժ.Վեռն, Գրիմմ եղբայրներ, Հ.Անդերսեն, Մ.Տվեն, Ա.Լինդգրեն, Ջ.Դոդարի:

 

58.Մաթեմատիկա –A (Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի բովանդակային ուղղության տեսական հիմունքները)-8 5 կրեդիտ Շաբաթական 5 ժամ 12/52/0 8-րդ կիսամյակ եզրափակիչ գնահատման 

Բովանդակությունը 

Տարրական դպրոցի մաթեմատիկա դասընթացի հանրահաշիվ բովանդակային ուղղության տեսական հիմունքները

Թեմա 1. Թվային արտահայտություն. դրա արժեքը:Թվային հավասարությունը (անհավասարությունը) որպես ասույթ, թվային հավասարությունների, անհավասարությունների հատկություններ: 147 Թեմա 2. Հավասարումը որպեսպրեդիկատ.հավասարման արմատների բազմությունը: Թեորեմներ հավասարումների համարժեքության մասին: Մեկփոփոխականով գծային, քառակուսային հավասարում-ների լուծումը: Գծային,քառակուսային հավասարումների լուծումը: Անհավասարումը որպես պրեդիկատ.անհավասարման լուծումների բազմությունը: Թեմա 3. Թեորեմներ անհավասարում-ների համարժեքության մասին: Գծային, կոտորակագծային, քառակուսային անհավասարություններ: Թեմա 4. Երկուփոփոխականով հավասարումներ,անհավասարումներ. դրանցից կազմված համակարգերը (համախմբերը) որպեսպրեդիկատների կոնյուկցիա (դիզյունկցիա): Համակարգերի լուծման հիմնական եղանակները: Մաթեմատիկայիդպրոցական դասընթացի հիմնական ֆունկցիաները Թեմա 5. Գծային ֆունկցիա (ուղիղ համեմատականություն).հիմնական հատկություններ, գրաֆիկը: Թեմա 6. Քառակուսային, արմատային,աստիճանային ֆունկցիաները. դրանցիցյուրաքանչյուրի հիմնական հատկությունները, գրաֆիկը:

 

59.Մայրենի լեզու – 8  5 կրեդիտ Շաբաթական 6 ժամ 12/60/0 8-րդ կիսամյակ եզրափակիչ գնահատմամբ 

Բովանդակությունը

Թեմա 1. Բարդ նախադասություն. հատկանիշները: Բաղադրիչների կապակցության միջոցներն ու եղանակները: Թեմա 2. Բարդ համադասական նախադասություն. առանձնահատկությունները: Թեմա 3. Բարդ ստորադասականնախադասություն. առանձնահատկությունները, դասակարգումը` ըստ ստորադաս բաղադրիչի գործառության: Թեմա 4. Բազմաբարդ նախադասություն. տեսակները: Թեմա 5. Փոխակերպում: Թեմա 6. Կետադրություն:

 

 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ 

 

60.Մանկավարժություն 2 կրեդիտ Շաբաթական 2 ժամ 9/0/9 7-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Համառոտ բովանդակություն

Թեմա 1. Գ.Ի.Գյուրջյանի մանկավարժական տեսությունը, նրա զրույցներն ու ստեղծագործությունները: Թեմա 2. Ռ.Շտայների մանկավարժական հայացքները: Թեմա 3. Վալդորֆյան դպրոց, կազմակերպումը, առաձնահատկությունները: Թեմա 4. Լ.Ս.Վիգոտսկի: Վիգոտսկու մանկավարժական տեսությունը, հիմնականաշխատությունները: Թեմա 5. Պ.Բլոնսկու 150 մանկավարժական հայացքները, մանկաբանությունը: Թեմա 6. Ս.Շացկումանկավարժական հայացքների ձևավորումը, նրա հիմնական աշխատությունները: Թեմա 7. Մ.Մոնտեսսորիի ազատդաստիարակության գաղափարները, մեթոդների պատմությունը: Թեմա 8. Ջ.Դյուիի տեսությունը, նրա մանկավարժականտեխնոլոգիաները: Թեմա 9. Ա.Մասլոուի մանկավարժական գաղափարները, հիմնական աշխատությունները:

 

61.Հոգեբանություն 2 կրեդիտ Շաբաթական 2 ժամ 9/0/9 7-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Համառոտ բովանդակություն

Թեմա 1. Ընկալում, ըմբռնում, առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Հիշողություն և անձ, տեսակները, գործընթացները: Թեմա 3. Մտածողություն, տեսակները, գործընթացները: Թեմա 4. Երևակայության և պրոբլեմային իրադրություն, տեսակները: Թեմա 5. Անձի հուզակամային կողմը: Թեմա 6. Անձի անհատական հոգեբանականառանձնահատկությունները` խառնվածք, բնավորություն, ընդունակութ յուններ:

 

62. Երեխայի իրավունքները և երեխայի իրավունքների պաշտպանության սոցիալական ինստիտուտներ 2 կրեդիտ Շաբաթական 2 ժամ 10/10/0 7-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Համառոտ բովանդակություն

Թեմա 1. Անչափահասը քաղաքացիական իրավունքում: Թեմա 2. Խնամակալություն, հոգաբարձություն, պատրոնաժ: Թեմա 3. Գործնականություն, անգործնականություն, էմանսիպացիա: Թեմա 4. Անչափահասը քրեական իրավունքում: Թեմա 5. Ընտանիքի և երեխայի շահերի դեմ ուղղված հանցագործություններ: Թեմա 6. Անչափահասի նկատմամբնշանակվող պատժի տեսակները: Թեմա 7. Անչափահասների քրեական գործերի վարույթի առանձնահատկությունները: Թեմա 8. Չափահաս անձի կողմից անչափահասին հանցագործության մեջ ներգրավելու պատասխանատվությունը: Թեմա9. Գործող միջազգային իրավական ակտերի համաձայն անչափահասի դերն ու նշանակությունը հասարակությունում: Թեմա 10. Անչափահասը քրեադատավարական և քրեակատարողական իրավունքներում

 

63 Էթիկա և էթիկետ 2 կրեդիտ Շաբաթական 3 ժամ 12/12/0 8-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Համառոտ բովանդակություն

Թեմա 1. Էթիկայի առարկան և խնդիրները: Թեմա 2. Հին Արևելքի և անտիկ աշխարհի բարոյագիտական ուսմունքներիհամառոտ պատմություն: Թեմա 3. Միջնադարի և նոր ժամանակների բարոյագիտական ուսմունքների համառոտպատմություն: Թեմա 4. Բարոյագիտության կատեգորիաներն ու հիմնական հասկացությունները: Թեմա 5. Վարվեցողության կուլտուրան և մարդու անհատականությունը: Թեմա 6. Հայոց գաղափարաբանության բարոյականհիմքերը: Թեմա 7. Հաղորդակցման կանոններ: Խոսքի կուլտուրա: Թեմա 8. Դիվանագիտական էթիկետ: Թեմա 9. Վարքիկանոններ: Թեմա 10. 159 Հյուրասիրության եւ հյուրընկալության կանոններ: Թեմա 11. Մոդան որպես երևույթ. դրա էություննու զարգացման միտումները:

 

64.Կրթության իրավունք 2 կրեդիտ Շաբաթական 3 ժամ 12/12/0 8-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Համառոտ բովանդակություն

Թեմա 1. Կրթության իրավունք առարկան, նպատակը, խնդիրները: Թեմա 2. Կրթության իրավունքի սահմանադրականկարգավորման հիմնական հասկացությունները և դրանց հիմնախնդիրները «Միջնակարգ կրթություն» հասկացությունը: Թեմա 3. Անվճար բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթություն ստանալու իրավունքի հարցը: Թեմա 4. Պարտադիրկրթության սահմանադրական կարգավորման խնդիրը: Թեմա 5. Բուհերի  ինքնակառավարման սահմանադրականիրավունքը: Թեմա 6. Կրթության իրավունքի միջազգային իրավական հիմքերը:

 

65.Կիրառական սոցիոլոգիա 2 կրեդիտ Շաբաթական 3 ժամ 12/12/0 8-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Համառոտ բովանդակություն

Թեմա 1. Կիրառական սոցիոլոգիա առարկայի նպատակը խնդիրները: Թեմա 2. Տեղեկատվություն հավաքելու մեթոդները: Թեմա 3. Դիտման մեթոդ, հարցման մեթոդ, հարցազրույցի մեթոդ, փաստաթղթերի վերլուծության մեթոդ, Ֆոկուս խումբ: Թեմա 4. Հարցաշարի կառուցվածքը, տեսակները: Թեմա 5. Սոցիոլոգիական հետազոտության փուլերը, ծրագիրը, ընտրանքը:

 

 

ԱՅԼ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐ 

 

Կուրսային աշխատանք-1/մանկ. կամ. հոգեբ./ 2 կրեդիտ 0 ժամ 60/ինքնուրույն/ 5-րդ կիսամյակ Հանրագումարայինքննություն

Կուրսային աշխատանք -2 /հայոց լեզու կամ մաթեմ./ 2 կրեդիտ 0 ժամ 60/ինքնուրույն/ 6-րդ կիսամյակ Հանրագումարայինքննություն

Արտադրական /մանկավարժական/ պրակտիկա-1 3 կրեդիտ 0 ժամ 90/ինքնուրույն/ 4-րդ կիսամյակ Ստուգարք

Արտադրական/մանկավարժական/ պրակտիկա-2 3 կրեդիտ 0 ժամ 90/ինքնուրույն/ 5-րդ կիսամյակ Ստուգարք

Արտադրական /մանկավարժական/ պրակտիկա-3 6 կրեդիտ 0 ժամ 180/ինքնուրույն/ 6-րդ կիսամյակ Ստուգարք

Արտադրական /մանկավարժական/ պրակտիկա-4 6 կրեդիտ 0 ժամ 180/ինքնուրույն/ 7-րդ կիսամյակ Ստուգարք

Ամփոփիչ ավարտական քննություն 4 կրեդիտ 0 ժամ 120/ինքնուրույն/ 8-րդ կիսամյակ Հանրագումարային քննություն

Ավարտական աշխատանք 12 կրեդիտ 0 ժամ 360/ինքնուրույն/ 8-