ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

Հարգելի ուսանողներ ստորև ներկայացված է 2019-2020 ուս. տարվա հեռակա բաժնի ուսուցման
բակալավրիատի և մագիստրատուրայի բոլոր դասընթացների ծրագրերը և գրականության ցանկը:
Լրացուցիչ ներկայացված է  անհրաժեշտ գրականությունը

 

1.Կրթական ծրագրեր

2.Գրականություն

 

ՀԵՌԱԿԱ-ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 

 

ՄԳՀ-ի նպատակներից է՝ հեռակա ուսուցման համակարգում հեռավար կրթական նորագույնտեխնոլոգիաների ներդրման 

միջոցով բարձրացնել ուսուցման արդյունավետութունը, նպաստել, որ ուսումնականհաստատությունից 

հեռու ուսանողները, այդ թվում`աշխատող, առողջական хндир, մարզերում բնակվող կամ այլպատճառներով 

բարձրագույն կրթություն ստանալու սահմանափակ հնարա­վո­րություններ ունեցող 

անձինքհամակարգված գիտելիքներ ստանան:

Հեռավար ուսուցման գործընթացի ապահովման համար ավանդական տեղեկատվական ռեսուրսների 

հետմեկտեղ օգտագործվում են հեռավար ուսուցման ժամանակակից միջոցներ, ինչպիսիք են`

 էլեկտրոնայինդասագրքերն ու ուսումնական ձեռնարկները, համակարգչային ծրագրերը և այլն:

 Դասավանդման բոլոր նյութերըվերբեռնվում են դասախոսների կողմից MOODLE վիրտուալ լսարանում։ Ուսանողը,  

մուտք գործելով ՄԳՀվիրտուալ համակարգ, ուսուցման ողջ ընթացքում ստանում է նյութեր և իր կրթության 

վերաբերյալ ողջտեղեկատվությունը։

Հեռակա ուսուցման համակարգում ուսուցումը 5 տարի է, և 240 կրեդիտը բաշխվում է 10 կիսամ­յակների միջև: Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 2 կիսամյակով` յուրաքանչյուրը 

4 շաբաթ տևողությամբ: Հեռակաուսուցման ուսումնական պլաններում առարկաները 

համապատասխանում են բակալավրիատի առկա ուսուցմանուսումնական պլանի առարկաներին` 

նույն մոդուլներով և կրեդիտներով, բացի ֆիզիկական դաստիարակությունառարկայից:

 Հեռակա ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողն ուսումնական պլանի համաձայն

 հանձնում էանհատական (դասախոսի խորհրդատվությամբ) և ինքնուրույն աշխատանքներ:

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

 1. Հեռակա ուսուցմամբ ՄԳՀ-ն ընդունելություն է կատարում բակալավրի կրթական ծրագրով հետևյալ 
 2. մասնագիտություններով․
 • Կառավարում (ըստ ոլորտների)
 • Իրավագիտություն
 • Օտար լեզուներ
 • Մանկավարժություն
 • Բժշկական / Բուժական գործ և ստոմատոլոգիա/
 1. Դիմորդները հեռակա-հեռավար համակարգի ընդունելությանը մասնակցելու համար
 2.   դիմում-հայտըներկայացնում են անձամբ կամ լրացնում են առցանց՝ հետևյալ ՀՂՈՒՄՈՎ:

 

 

Հղումը

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

 

 • դիմում-հայտ /ձևը ստորև/
 • դիմում ՄԳՀ ռեկտորի անունով
 • 6 լուսանկար 3X4 չափի
 • անձնագրի պատճենը
 • փաստաթղթերի ընդունման վարձի անդորրագիրը

 

Դիմորդի 2020-2021 ուստարվա դիմումների առցանց

ընդունելության հայտի ձևը`

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

1.Ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________________________

 2. Սեռը

 • Արական
 • Իգական

 

3.Ծննդյան օր, ամիս, տարի

_____________________________________________

 

4.Քաղաքացիություն

_______________________________________________________

5.Հեռախոսահամար

______________________________________

6.Հասցե (եթե գրանցման և բնակության հասցեն նույնն է, լրացրեք միայն մեկ տեղում)

 • Գրանցմա _______________________________________________________________
 • Բնակության ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

7.Անձնագրի սերիա/համար/ տրման ամսաթիվ /ում կողմից է տրված

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Դիմումի տեսակը

 • Նոր ընդունվող
 • Տեղափոխվող

 

 Կրթական որ ծրագրով եք ցանկանում սովորել`

 • Բակալավրիատ
 • Մագիստրատուրա

 

Որ մասնագիտությամբ եք ցանկանում սովորել`

 • Կառավարում
 • Իրավագիտություն
 • Օտար լեզու և գրականություն
 • Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ

 • Ապահով
 • Անապահով
 • Միակողմանի ծնողազուրկ
 • Երկկողմանի ծնողազուրկ
 • Հաշմանդամություն /խնդրում ենք մանրամասնել/