Փաստաթղթեր

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

1.«ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ» ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ Կանոնադրություն

2. «ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ» ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈւՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ / ՈՒԳԸ/ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 3.«ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ» ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 4. «ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ» ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 5. «ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ» ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ

      ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 6.«ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ»  ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

 

1. §ØÊƲð ¶àÞ¦ вÚ-èàôê²Î²Ü ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ ¶Æî²Î²Ü ÊàðÐð¸Æ βÜàܲβð¶Ը

 

  1. вزÈê²ð²ÜÆ Î²è²ì²ðزܠ ÊàðÐð¸Æ βÜàܲβð¶Ը

 

3.вزÈê²ð²ÜÆ Î²è²ì²ðزܠ ÊàðÐð¸Æ βÜàܲβð¶Ը

 

4.§ØԽԻԹԱՐ ԳՈՇ¦ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

 

5. §ØԽԻԹԱՐ ԳՈՇ¦ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ äðàèºÎîàðܺðÆ ÀܸàôÜØ²Ü ºì Üð²Üò üàôÜÎòÆàÜ²È ä²ðî²Î²ÜàôÂÚàôÜܺðÀ ê²ÐزÜàÔ Î²Üàܲβð¶Ը

 

6. §ØԽԻԹԱՐ ԳՈՇ¦ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ²Ø´ÆàÜܺðÆ ¶àðÌàôܺàôÂÚ²Ü Î²Üàܲβð¶Ը

 

7. §ØԽԻԹԱՐ ԳՈՇ¦ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ²Ø´ÆàÜÆ ì²ðÆâÆ ÀÜîðàôÂÚ²Ü Î²Üàܲβð¶Ը

 

8. §ØԽԻԹԱՐ ԳՈՇ¦ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ äðàüºêà𲸲ê²Êàê²Î²Ü β¼ØÆ Òºì²ìàðزܠ βÜàܲβð¶Ը

 

 

ԿԱՐԳԵՐ

 

1. ԿԱՐԳ «ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ» ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈւՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ

 

2.ԿԱՐԳ «ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ» ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

 ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺՆԻ

 

3.ԿԱՐԳ «ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ» ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺՆԻ

 

4.β𶠫ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ» ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ز¶Æêîð²îàôð²ÚÆ ԲԱԺՆԻ

 

5. ԿԱՐԳ «ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ» ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ

 

6. ԿԱՐԳ ՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ

 

7. Î ² ð ¶ àôê²ÜàÔܺðÆÜ ØºÎ ´²ðÒð²¶àôÚÜ àôêàôØÜ²Î²Ü Ð²êî²îàôÂÚàôÜÆò 56 غΠàôðÆÞÀ öàʲ¸ðºÈàô (²Ú¸ ÂìàôØ` úî²ðºðÎðÚ² ø²Ô²ø²òÆܺðÆ)

 

8. ԿԱՐԳ §ØÊƲð ¶àÞ¦ вÚ-èàôê²Î²Ü ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ Ð²Ø²Èê²ð²ÜՈՒՄ   ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ /ԱԶԱՏՄԱՆ/ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ

 

9. Կ Ա Ր Գ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

 ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ

 

10. ԿԱՐԳ «ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ» ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ²ì²ðî²Î²Ü º¼ð²ö²ÎÆâ øÜÜàôÂÚàôÜܺð ²ÜòβòܺÈàô ºì ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ²Þʲî²ÜøܺðÀ ä²Þîä²ÜºÈàô

 

11․Ռազմավարություն