ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ

 

Համալսարանի որակի ապահովման հայեցակարգը հաստատված է 2012թ. դեկտեմբերի 3-ին համալսարանի գիտական խորհրդի նիստում (արձանագրություն թիվ 10):
Հայեցակարգում ներառված են՝
1. որակի հասկացությունը.
2. օգտագործված տերմիններ.
3. համալսարանի որակի ապահովման սկզբունքները.
4. որակի ապահովման համակարգի նպատակներն ու խնդիրները.
5. որակի ապահովման քաղաքականությունը.
6. որակի ապահովման հիմնական ոլորտները.
7. որակի ապահովման համակարգի կազմակերպման կառուցվածքը.
 8. որակի ապահովման գործընթացները և ընթացակարգերը.
9. համալսարանի որակի ապահովման ձեռնարկը և տեղեկատվական համակարգը.
10. որակի շարունակական բարելավումը:
Հայեցակարգը էլեկտրոնային եղանակով բաշխվել է համալսարանի ուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական կազմի և աշխատակազմի միջև: