Մագիստրատուրա

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

 1. 1.   ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնագիտություններ

 • Պետաիրավական
 • Քաղաքացիաիրավական
 • Քրեաիրավական
 • Միջազգային և եվրոպական իրավունք
 1. 2.   ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

                              Մասնագիտություններ

 • Էլեկտրոնային բիզնեսի կառավարում
 • Նախագծերի կառավարում
 • Հյուընկալության կառավարում
 1. 3.   ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

                              Մասնագիտություններ

Անգլերեն լեզու և գրականություն

Թարգմանչություն

 

Ուսման տևողությունը 2 տարի է, ուսուցման ձևը` առկա: Մագիստրատուրայում դասերը կազմակերպվում են ժամը 14.00-ից` ուսանողներին ուսման ընթացքում նաև աշխատելու հնարավորություն ընձեռնելով:

Մագիստրատուրա կարող են ընդունվել ՀՀ պետական և ոչ պետական հավատարմագրված, ինչպես նաև արտասահմանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի, դիպլոմավորված նասնագետի կամ մագիստրոսի աստիճան ունեցող անձինք` մասնագիտական գիտելիքներիը խորացնելու, վերամասնագիտանալու, ինքնուրույն գիտական ուսումնասիրություններ կատարելու, մասնագիտական գործնական, նոտարական, տեխնոլոգիականզարգացումներ ու նոր հնարավորությւոններ ձեռք բերելու և մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար:

Դիմելու ընթացակարգ

 1. Համալսարանի մագիստրատուրայում ուսուցումը կազմակերպվում է վճարովի հիմունքներով:
 2. Նոր մասնագիտություն ընտրած դիմորդները հանձնում են ընդունելության քննություն (բանավոր)` ընտրված մասնագիտության բակալավրի ավարտական քննության ծրագրով:
 3. Մագիստրատուրայի ընտրությւոնը կատարվում է մրցույթվ` մրցութային հանձնաժողովի դրական եզրակացության առկայության դեպքում:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 • դիմում-հայտ
 • դիմում ՄԳՀ ռեկտորի անունով
 • բարձրագույն կրթության դիպլոմի և նրա հավելվածի բնագրերն ու պատճենները
 • 6 լուսանկար 3X4 չափի
 • անձնագրի պատչենը
 • փաստաթղթերի ընդունման վարձի անդորրագիրը