ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՏԵՂԵՐ, ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԱՉԱՓ

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ
ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒ ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ
ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒ ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ
II կիսամյակի միջանկյալ քննությունների գրաֆիկ

2015-16 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի եզրափակիչ քննությունների գրաֆիկ

2015-16 ուստարվա 1-ին կիսամյակի եզրափակիչ քննությունների գրաֆիկ

II կիսամյակի եզրափակիչ քննությունների գրաֆիկ