Հայցորդություն

ՀԱՅՑՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնագիտություններ`

Ը. 00.02 - Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում

ԺԲ. 00. 02- Հանրային իրավունք- սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում

ԺԳ. 00.02   - Մանկավարժության տեսություն և պատմություն

Նշված մասնագիտությունների գծով համալսարանում հաստատվում են ատենախոսությունների թեմաներ, կազմակերպվում են որակավորման և մասնագիտական քննություններ, իրականացվում է ատենախոսությունների նախնական պաշտպանություն համապատասխան ամբիոններում