Էլեկտրոնայն գրադարան

Իրավաբանական ֆակուլտետ

 

 

1-ին կուրսի  դասընթացների

Նյութեր /հայերեն լեզվով/

 

1. Պետության և իրավունքի տեսություն

2. Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն

3. Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն

4. Հայոց պատմության հիմնահարցեր

5. ՀՀ Արդարադատության համակարգը

6. Հռոմեական մասնավոր իրավունք

 

 

2-րդ կուրսի  դասընթացների

Նյութեր /հայերեն լեզվով/

 

1. ՀՀ Սահմանադրական իրավունք

2. Քաղաքացիական իրավունք

3. ՀՀ Մունիցիպալ իրավունք

4. Քրեական իրավունք

5. Ֆինանսական իրավունք

6. Աշխատանքային իրավունք

7. Փիլիաոփայության հիմունքներ

 

 

3-րդ կուրսի  դասընթացների

Նյութեր /հայերեն լեզվով/

 

 1. Քաղաքացիական իրավունք
 2. Քրեական իրավունք
 3. Քաղաքացիական դատավարություն
 4. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք
 5. Քրեական դատավարություն
 6. Հողային իրավուն
 7. Իրավական վիճակագրություն
 8. Քրեակատարողական իրավունք

 

4-րդ կուրսի  դասընթացների

Նյութեր /հայերեն լեզվով/

 

 1. Ընտանեկան իրավունք
 2.  Միջազգային իրավունք
 3. Կրիմինալիստիկա
 4. Կրիմինալոգիա
 5. Մաքսային իրավունք
 6. Քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմություն
 7. Դատախազությունը ՀՀ-ում